Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 39

IKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli

IKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli

UJehova wanikela ama-Israyeli abagwebi bona bawarhole, kodwana wona azifunela ikosi. Athi kuSamyela: ‘Zoke iintjhaba ezisibhodileko zinamakhosi. Nathi sifuna engeyethu.’ USamyela waba nomuzwa wokuthi into efunwa ma-Israyeli ayikalungi, yeke wathandaza kuJehova. UJehova wathi kuye: ‘Abantwaba abajikeli wena kodwana bajikela mina. Batjele ukuthi bangaba nekosi, kodwana izabafuna izinto ezinengi.’ Abantu bathi: ‘Asinandaba. Thina sifuna ikosi!’

UJehova watjela uSamyela bona umuntu ozokuba yikosi yokuthoma nguSawula. Kwathi uSawula nakayokuvakatjhela uSamyela eRama, wamzesa waba yikosi ngokumthela ngamafutha ehloko.

Kamuva, uSamyela wabiza isitjhaba soke sakwa-Israyeli ukuthi sizokubona ikosi etja. Kodwana bamfuna uSawula azange bamthole. Uyazi ukuthi kubayini? Ngombana bekazifihle ngomthwalo. Kuthe nabamtholako, bamletha phakathi kwabantu. USawula bekamude ukudlula woke umuntu begodu anejamo, amuhle. USamyela wathi: ‘Qalani, lo ngokhethwe nguJehova.’ Abantu barhuwelela bathi: ‘Bayede kosi!’

Ekuthomeni iKosi uSawula beyimlalela uSamyela noJehova. Kodwana yagcina ibajikele. Ngokwesibonelo, ikosi bekungakafaneli yenze umnikelo. Ngesinye isikhathi, uSamyela watjela uSawula bona amlinde afike, uSamyela azange eze khonokho. Yeke uSawula wazenzela yena umnikelo. Wathini-ke uSamyela? Wathi kuye: ‘Bekufuze ulalele uJehova.’ Kghani uSawula walemuka na bona utjhaphile ngokwenza kwakhe njalo?

Ngokukhamba kwesikhathi, lokha uSawula nakayokulwa nama-Ameleki, uSamyela watjela uSawula bona angatjhiyi namunye umuntu aphila. Kodwana uSawula wakhetha ukungayibulali iKosi yakhona, u-Agagi. UJehova wathi kuSamyela: ‘USawula ungijikele,  begodu akasangilaleli.’ Kwamdanisa khulu uSamyela lokho, wathi kuSawula: ‘Ngebanga lokuthi awusalaleli uJehova, uJehova uzokukhetha enye ikosi.’ Njengombana uSamyela ajika abuyela emuva, uSawula wambhudungela bewamdabulela nesambatho sakhe. Bese uSamyela wathi kuSawula: ‘UJehova uwuthethe umbuso ezandleni zakho.’ Nje uJehova bekazokukhetha umuntu omthandako nomlalelako, amenze ikosi.

“Ukulalela kungcono kunemihlabelo.”—1 Samyela 15:22