Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 42

UJonathani Bekanesibindi, Athembekile

UJonathani Bekanesibindi, Athembekile

Izibulo lekosi uSawula, uJonathani, bekalijoni elinesibindi. UDavida wathi uJonathani umsinya khulu ukudlula ikhozi, watjho nokuthi unamandla ukudlula ibhubezi. Ngelinye ilanga, uJonathani wabona amajoni wamaFilista ama-20 aphezulu kombundu. Wathi kelinye ijoni ebekakhamba nalo: ‘Sizobasahlela kwaphela uJehova nakangasinikela itshwayo. Nange amaFilista athi kithi khuphukani, sizokuya siwahlasele.’ AmaFilista arhuwelela athi: ‘Khuphukani sizokulwa!’ Amadoda amabili la akhuphukela embundwini amadlha amajoni lawo, awahlula.

Ngombana bekalizibulo lakaSawula, uJonathani bekufuze abe yikosi elandelako kwa-Israyeli. Kodwana uJonathani bekazi ukuthi uJehova ukhethe uDavida bona abeyikosi yakwa-Israyeli elandelako, begodu bekanganamona ngalokho. UJonathani noDavida baba bangani abatjhideleneko. Bathembisana ukuthi bazokuvikelana bebatlhogomelane.  UJonathani wanikela uDavida ijasakhe, isabula, umsubela, nebhandelakhe, kwabalitshwayo lokuthi mbala babangani.

Ngesikhathi uSawula afuna ukubulala uDavida, uJonathani waya kuye wafese wamtjela ukuthi: ‘Qina ubenesibindi. UJehova ukhethe wena bona ubeyikosi. Ngitjho nobaba uyakwazi lokho.’ Ungakuthabela na ukuba nomngani onjengoJonathani?

UJonathani wabeka ukuphila kwakhe engozini bona asize umnganakhe, begodu lokho azange akwenze kanye kwaphela. Bekazi ukuthi ikosi uSawula ifuna ukubulala uDavida, yeke wathi kiyo: ‘Kuzokuba liqala ukubulala uDavida, akakenzi litho elimbi.’ USawula wamkwatela khulu uJonathani. Ngemva kweminyaka ethileko, uSawula noJonathani bafa bobabili epini.

Ngemva kokuhlongakala kwakaJonathani, uDavida wafuna indodana kaJonathani uMefi-Bhotjhethi. Kuthe angayifumana, wathi kiyo: ‘Ngombana uyihlo bakamngani olungileko kimi, ngizokutlhogomela ipilwakho yoke. Uzokuhlala esigodlweni sami begodu udle etafulenami.’ UDavida khenge amkhohlwe umnganakhe uJonathani.

“Thandanani njengombana nami nginithandile. Ithando elikhulu umuntu angaba nalo kudela ipilwakhe ngebanga labangani bakhe.”—Jwanisi 15:12, 13