Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 7

Isethulo Sengcenye 7

Ingcenye le ikhuluma ngomlando wepilo yeKosi uSawula neKosi uDavida, okungaba minyaka ema-80. Ekuthomeni, uSawula bekathobekile, ahlonipha noZimu, kodwana lokho kwatjhuguluka msinyana, walisa ukukhamba ngelayelo lakaJehova. UJehova wamfulathela, bese kwathi ngesikhathi esifaneleko wathuma uSamyela bona ayokuzesa uDavida ozokuba yikosi elandelako kwa-Israyeli. USawula ngokuba nomrhobholo, walinga kanengi ukubulala uDavida, kodwana uDavida azange azibuyiselele. Indodana kaSawula, uJonathani beyazi ukuthi uDavida ukhethwe nguJehova, yeke yathembeka kuDavida. UDavida wenza izono ezimbi khulu kodwana azange anghale uJehova nakamkhalimako. Nawumbelethi, siza umntwanakho abone ukuthi kuqakatheke kangangani ukuhlala usekela amahlelo kaZimu.

ENGCENYENI LE

IKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli

UZimu bekathumele abahluleli kwa-Israyeli bona bawanqophise, kodwana wona azibawela ukuba nekosi. USamyela wazesa uSawula owaba yikosawo yokuthoma, kodwana ngokukhamba kwesikhathi uJehova wamfulathela uSawula. Kubayini?

UDavida noGoliyadi

UJehova wakhetha uDavida waba yikosi yakwa-Israyeli, noDavida naye watjengisa ukuthi uJehova bekakhethe kuhle.

UDavida NoSawula

Kubayini enye yamadoda la beyihloye enye le indoda, yeke indoda le yazizwa njani ngokuhloywa kwayo?

UJonathani Bekanesibindi, Athembekile

Indodana yekosi yaba mngani omkhulu kaDavida.

Isono SeKosi UDavida

Isiqunto esingakavuthwa sabangela umonakalo omkhulu.