Ingcenye le ikhuluma ngomlando wepilo yeKosi uSawula neKosi uDavida, okungaba minyaka ema-80. Ekuthomeni, uSawula bekathobekile, ahlonipha noZimu, kodwana lokho kwatjhuguluka msinyana, walisa ukukhamba ngelayelo lakaJehova. UJehova wamfulathela, bese kwathi ngesikhathi esifaneleko wathuma uSamyela bona ayokuzesa uDavida ozokuba yikosi elandelako kwa-Israyeli. USawula ngokuba nomrhobholo, walinga kanengi ukubulala uDavida, kodwana uDavida azange azibuyiselele. Indodana kaSawula, uJonathani beyazi ukuthi uDavida ukhethwe nguJehova, yeke yathembeka kuDavida. UDavida wenza izono ezimbi khulu kodwana azange anghale uJehova nakamkhalimako. Nawumbelethi, siza umntwanakho abone ukuthi kuqakatheke kangangani ukuhlala usekela amahlelo kaZimu.