Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 37

UJehova Ukhuluma NoSamyela

UJehova Ukhuluma NoSamyela

UMphristi oPhakemeko u-Eli bekanamadodana amabili ebekakhonza njengabaphristi etheberinakeli. Amabizo wabo bekunguHofni noFiniyasi. Azange balalele umthetho kaJehova, begodu bebaphatha abantu kumbi. Bekuthi ama-Israyeli nakaletha umnikelo kuJehova, uHofni noFiniyasi bazithathele amaqatha wenyama amahle kube ngewabo. U-Eli wezwa ngalokho ebekwenziwa madodanakhe, kodwana azange azitshwenye ngakho. Kghani uJehova naye bekazokweqisela amehlo akulise kurage?

Nanyana uSamyela bekamncani kunoHofni noFiniyasi, yena azange abalingise. UJehova bekathokoza ngoSamyela. Kwathi ngobunye ubusuku alele, uSamyela wezwa ilizwi libiza ibizo lakhe. Wavuka, wagijimela ku-Eli, wathi kuye: ‘Ngizwe ungibiza, ngilapha!’ Kodwana u-Eli wathi: ‘Azange ngikubize. Khamba uyokulala.’ USamyela wabuyela walala. Kwenzeka kathathu. Nakezwa ilizwi kwesithathu, u-Eli walemuka bona nguJehova obiza uSamyela. Watjela uSamyela ukuthi nakezwa ilizwi godu kufuze athi: ‘Khuluma Jehova. Incekwakho ilalele.’

USamyela wakhamba wayokulala godu. Nakusesenjalo, wezwa ilizwi lithi: ‘Samyela! Samyela!’ Waphendula: ‘Khuluma, ngombana  incekwakho ilalele.’ UJehova wathi kuye: ‘Tjela u-Eli bona ngizomgweba yena nendlwakhe. Uyazi ukuthi amadodanakhe enzani ethaberinakeli, kodwana yena akenzi litho ngalokho.’ Ekuseni elangeni elilandelako uSamyela wavula amayege wethaberinakeli njengombana ahlala enza. Bekasaba ukutjela umphristi ophakemeko lokho uJehova amtjele khona. Kodwana u-Eli wambiza wambuza: ‘Ndodanami, uJehova utheni kuwe? Ngitjela yoke into.’ Yeke uSamyela watjela u-Eli koke.

Njengombana uSamyela akhula, uJehova waraga nokuba naye. Kiyo yoke indawo, ama-Israyeli bekazi ukuthi uJehova ukhethe uSamyela bona abe mphorofidi begodu ahlulele nokwahlulela.

“Khumbula umdali wakho emalangeni wobutjha bakho.”—UMtjhumayeli 12:1