Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 38

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

Inengi lama-Israyeli labuyela emikghweni emimbi yokulotjha iinthombe, uJehova wavumela amaFilista bona alawule inarha yawo. Kodwana bebasesekhona abathanda uJehova kwa-Israyeli, njengendoda ekuthiwa nguManowarhi. Yena nomkakhe bebanganabo abantwana. Ngelinye ilanga uJehova wathumela ingilozakhe kumkaManowarhi. Ingilozi yathi kuye: ‘Uzokuba nendodana ezokuphulusa ama-Israyeli esandleni samaFilista. Izokuba mNaziri.’ Uyazi ukuthi bekabobani amaNaziri? Bekubakhulekeli bakaJehova abakhethekileko. AmaNaziri bekangakavunyelwa ukuthi akere iinhluthu zawo.

Ngesikhathi esifaneleko uManowarhi wabelethelwa indodana, wayithiya bona nguSamsoni. Nakakhulako, uJehova wamenza waba namandla. USamsoni bekakwazi ukubulala ibhubezi ngezandla zakhe. Ngesinye isikhathi, uSamsoni wabulala amaFilista ama-30 ayedwa. AmaFilista gade amhloyile afuna neendlela zokumbulala. Kwathi ngobunye ubusuku uSamsoni alele eGaza, amaFilista amlinda ebusuku eyegeni yedorobha, afuna ukumbulala ekuseni. Kodwana phakathi kwamabili, uSamsoni wavuka, waya eyegeni, wayimuntsula yahlukana nomthangala. Wathwala iyege leyo emahlombakhe watjhinga nayo entabeni iRhebroni!

Kamuva, amaFilista aya entombini kaSamsoni, uDelila, athi kuye: ‘Sizokubhadala iinkulungwana zesiliva nange ungathola ukuthi kubayini uSamsoni anamandla kangaka. Sifuna ukumbopha simvalele ejele.’ UDelila bakayifuna tle imali leyo, yeke wavuma. Ekuthomeni uSamsoni wala ukumtjela ukuthi uwathathaphi amandla angaka. Kodwana wambelesela bekwaba kulapho embula khona ifihlwakhe. Watjela uDelila wathi: ‘Iinhluthu zami azange khezithintwe ngombana ngimNaziri. Naningangikera, ngizokuba mtherethere.’ USamsoni wenza umtjhapho omkhulu ngokumtjela lokho, kghani akusinjalo?

 UDelila warhaba watjela amaFilista wathi: ‘Ngiyayazi ifihlwakhe!’ Wenza uSamsoni bona alale phezu kweenyonga zakhe bese wamkera iinhluthu. UDelila warhuwelela wathi: ‘Samsoni, naka amaFilista!’ USamsoni wavuka, kodwana bekangasenamandla. AmaFilista ambamba, amgobhodlha amehlo, amfaka ejele.

Ngelinye ilanga amaFilista aziinkulungwana ahlangana ethempelini lakazimabo uDagoni, arhuwelela athi: ‘Uzimethu usinikele uSamsoni! Mletheni ngapha, sikwazi ukumhleka!’ Bamjamisa hlangana namapilara amabili, bamtlitlitheka ubudlhadlha. USamsoni wabiza uZimu wathi: ‘Jehova ngibawa ungiphe amandla kwamaswaphela.’ Ngesikhatheso iinhluthu zakaSamsoni besele zikhulile zizide godu. Wasunduza amapilara wethempeli ngawo woke amandlakhe. Umakhiwo woke wagirika, kwafa woke umuntu ongaphakathi ethempelini noSamsoni wafa kanye nabo.

“Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.”—Filipi 4:13