Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 30

URarhabu Wafihla Iinhloli

URarhabu Wafihla Iinhloli

Iinhloli ezima-Israyeli ezakhamba zayokuhlola inarha yeJerikho, zafika zahlala emzini womfazi okuthiwa nguRarhabu. Ikosi yeJerikho yathumela amasotja ngemva kokuzwa bona uRarhabu ufihle iinhloli emzinakhe. Ngokuzwa lokho, wafihla iinhloli ezimbili ephahleni lomzakhe, watjela amasotja bona iinhloli zikhambe ngenye indlela. Wathi eenhlolinezi: ‘Ngizonisiza ngombana ngiyazi bona uJehova ungehlangothini lenu begodu nizoyithatha inarhethu le. Ngibawa ningithembise bona nizowusindisa umndenami.’

Iinhloli zathi kuRarhabu: ‘Sifunga ngepilwethu, akekho namunye ngendlinakho ozakulimala.’ Zathi: ‘Bophela intambo ebovu le efesiderenapha, umndenakho angekhe ulimale.’

URarhabu wehlisa amadoda la ngentambo ebeyisefesiderini. Aya eentabeni, abhaca lapho amalanga amathathu ngaphambi kokubuyela kuJotjhuwa. Ngemva kwalokho, ama-Israyeli ayama uMlambo iJordani azilungiselala ukuthatha inarha. IJerikho  bekulidorobho lokuthoma abalihlulako. UJehova wabatjela ukuthi bazungeze umuzi kanye ngelanga bekube malanga asithandathu. Ngelanga lekhomba, bazungeza umuzi amahlandla alikhomba. Yeke abaphristi bavuthela iimpalapala, amasotja arhwelela. Imithangala yedorobho yagirika! Kodwana umuzi kaRarhabu ebewakhiwe phezu komthangala, azange ugirike. URarhabu nomndenakhe basindiswa ngombana uRarhabu wathembela kuJehova.

“Kwaba njalo nangoRarhabu . . . walungisiswa ngemisebenzi lokha nakamukela iinthunywa wabuye wazikhupha ngenye indlela.”—Jakopo 2:25