Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 35

UHana Ubawa Indodana Ngomthandazo

UHana Ubawa Indodana Ngomthandazo

U-Elikhana mIsrayeli ebekanabafazi ababili, uHana noPhenina, kodwana bekathanda uHana khulu. UPhenina bekahlala ahleka uHana ngombana uHana bekayinyumba kanti yena anabantwana abanengi. Unyaka nonyaka, u-Elikhana bekathatha umndenakhe bayokuthandaza etheberinakelini leTjhilo. Kwathi ngesinye isikhathi nabalapho, u-Elikhana wabona isithandwa sakhe uHana sitlhuwile. Wathi: ‘Ngibawa ungalili Hana. Unami begodu ngiyakuthanda.’

Kamva, uHana wakhamba yedwa wayokuthandaza. Wabhalelwa kuzibamba, wathoma walila njengombana abawa isizo kuJehova. Wenza isithembiso wathi: ‘Jehova, nawungangipha indodana, ngizoyibuyisela kuwe, begodu izokulotjha ipilwayo yoke.’

UMphristi oPhakemeko, u-Eli, wambona anesibibithwana neembhena zomlomakhe zisikinyeka, wacabanga ukuthi udakiwe. UHana waphendula wathi: ‘Awa kosami, angikadakwa. Ngiwurubajekile, begodu ngikhuluma noJehova ngalokho.’ U-Eli wabona ukuthi wenze iphoso, wathi kuye: ‘Sengathi uJehova angakupha okubawileko.’ UHana wazizwa angcono wakhamba.  Kungakapheli nonyaka, waba nendodana wayithiya ngokuthi nguSamyela. Ucabanga ukuthi uHana bekathabe kangangani?

UHana azange asilibale isithembiso sakhe asenze kuJehova. Wathi nakaqeda ukumunyisa uSamyela, wamusa etheberinakeli bona ayokuhlala khona, alotjhe uZimu. Watjela u-Eli wathi: ‘Lo, msana engambawa ngomthandazo. Uzakusebenzela uJehova woke amalanga wokuphila kwakhe.’ U-Elikhana noHana bebava- katjhela uSamyela unyaka nonyaka, bamlethele iphuraphura etja. UJehova wapha uHana amanye amadodana amathathu namadodakazi amabili.

“Bawani nizakuphiwa; funani nizakufumana; kokodani nizakuvulelwa.”—Matewu 7:7