Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 29

UJehova Wakhetha UJotjhuwa

UJehova Wakhetha UJotjhuwa

Ngemva kokurhola isitjhaba sama-Israyeli iminyaka eminengi, uMosi besele azokuhlongakala. UJehova wathi kuMosi: ‘Akusuwe ozokufaka ama-Israyeli eNarheni yesiThembiso. Kodwana ngizokwenza uyibone inarha le.’ Ngalokho uMosi wabawa uJehova ukuthi akhethe umrholi omutjha ozokutlhogomela isitjhaba. UJehova wathi kuye: ‘Thatha uJotjhuwa umtjele bona ungokhethiweko.’

UMosi watjela isitjhaba bona uzokufa ingasi kade begodu uJehova ukhethe uJotjhuwa njengomrholi ozabafaka eNarheni yesiThembiso. Ngemva kwalokho uMosi wathi kuJotjhuwa: ‘Ungesabi. UJehova uzokusiza.’ Msinyana ngemva kwalokho, uMosi watjhinga eNtabeni iNebo, okukulapho uJehova amtjengisa khona inarha ayithembisa u-Abrahama, u-Isaka, noJakopo. UMosi bekaneminyaka eli-120 nakahlongakalako.

UJehova wathi kuJotjhuwa: ‘Yama iJordani, ungene eKanana. Ngizokusiza njengombana ngenzile ngoMosi. Qiniseka bona ufunda imithetho yelizwi lami qobe. Ungesabi. Yibanesibindi. Khamba  uyokwenza lokho engikuyala bona ukwenze.’

UJotjhuwa wathumela iinhloli ezimbili edorobheni leJerikho. Endabeni elandelako, sizokufunda ukuthi yini eyenzeka lapho. Nazibuyako, zabika bona sikhathi esihle sokungena eKanana. Ngelanga elilandelako, uJotjhuwa wathi isitjhaba asibhince amatende. Wathumela abaphristi ebebaphethe umfaji wesivumelwano bona batjhinge eMlanjeni weJordani qangi. Umlambo bewuphuphuma, kodwana kwathi lokha iinyawo zabaphristi nazithinta amanzi, amanzi aphunguka! Abaphristi bajama phakathi nomlambo isitjhaba sakwa-Israyeli nasiyamela ngaphetjheya komlambo. Awucabangi bona ikarisomraro le kufuze bona yabakhumbuza lokho uJehova abenzela khona eLwandle lomGaba?

Ekugcineni, ngemva kwayo yoke iminyaka leyo, ama-Israyeli angena eNarheni yesiThembiso. Besekangakghona ukuzakhela izindlu namadorobho. Atjale amasimu, neemvande, ngombana bekuyinarha egeleza ibisi neluju.

“[“UJehova,” NW] uzakuhlahla njalonjalo, asuse umrhawu wakho enarheni enesomiso.”—Isaya 58:11