Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 31

UJotjhuwa NamaGibiyoni

UJotjhuwa NamaGibiyoni

Okwenzeka ngeJerikho kwarhatjheka kizo zoke iinarha eziseKanana. Amakhosi wakhona aluka amano wokuthi ahlangane ahlasele ama-Israyeli. Kodwana abantu beGibiyoni benza okuhlukileko. Baya kuJotjhuwa bambethe izembatho ezidala, bathi: ‘Sibuya enarheni ekude khulu. Sizwile ngoJehova nakho koke lokho anenzele khona eGibhide nakwaMowabi. Sithembisani bona angeze nasihlasela, begodu thina sizakuba ziinceku zenu.’

UJotjhuwa wabakholwa wabe wavuma nokuthi angeze abahlasele. Ngemva kwamalanga amathathu, wafunyana bona ababuyi enarheni ekude. Bebahlala khona eKanana. UJotjhuwa wababuza wathi: ‘Kubayini nisitjele amala?’ Baphendula bathi: ‘Besithukiwe! Siyazi nokuthi uJehova uZimenu uyanilwela. Siyanirabhela hle ningasibulali.’ UJotjhuwa wenza ngokwesithembiso sakhe, wabalisa baphila.

Kungasikade, amakhosi amahlanu weKanana namabutho wawo athusela beGibiyoni. UJotjhuwa wakhamba nebutho lakhe ubusuku  boke bona ayobaphulusa. Ipi yathoma ekuseni elangeni elilandelako. AmaKanana athoma ukubaleka arhatjheka azala ummango. Nanyana kukuphi la ebekabalekela khona, uJehova bekawakghadlha ngesinanja samatje. Ngemva kwalokho uJotjhuwa wabawa uJehova bona enze ilanga lijame tsi. Kubayini abawa uJehova ajamise ilanga lingasikinyeki, okuyinto engazange kheyenzeke? UJotjhuwa bekamethemba uJehova. Ilanga azange lisikinyeke bekwaba kulapho ama-Israyeli ahlula khona amakhosi weKanana namabutho wawo.

“Kwaphela yithi, ‘lye, iye’ namkha, ‘Awa, awa’. Okudlula lokhu kuvela komumbi.”—Matewu 5:37