Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 34

UGidiyoni Uhlula BakwaMidiyani

UGidiyoni Uhlula BakwaMidiyani

Ngokukhamba kwesikhathi, ama-Israyeli afulathela uJehova godu, athoma ukulotjha abozimu bamala. BakwaMidiyani bawatlhorisa iminyaka elikhomba yoke. Bebawebela iinlwana, bamotjha neentjalo zawo. Ama-Israyeli abaleka kwaMidiyani, ayozifihla emirhobeni neentabeni. Abawa isizo kuJehova bona awaphuluse. UJehova wathumela ingilozi kwelinye isokana ekuthiwa nguGidiyoni. Ingilozi yathi: ‘UJehova ukhethe wena bona ube lisotja eliyikakaramba.’ UGidiyoni wabuza ukuthi: ‘Ngizomphulusa njani u-Israyeli? Angisililitho mina.’

Bekazokwazi njani uGidiyoni bona uJehova umkhethile? Wabeka ivolo encani phasi ehlabathini wathi kuJehova: ‘Ekuseni, ivolo le nayingathamba kodwana ihlabathi yome ngizokwazi ukuthi ufuna ngiphuluse ama-Israyeli.’ Ekuseni ivolo beyimanzi tepu kodwana ihlabathi yomile! Nakilokho uGidiyoni wafuna obunye ubufakazi. Wabawa ukuthi ekuseni ngelanga elilandelako, ivolo yome kodwana ihlabathi ithambe. Kwathi nakwenzeka lokho, uGidiyoni waqiniseka bona kwamambala uJehova umkhethile. Wahlanganisa ibutho lakhe bona liyokulwa nebakwaMidiyani.

 UJehova wathi kuGidiyoni: ‘Ama-Israyeli ngizowenza ahlule. Kodwana njengombana unebutho elinengi kangaka, bangacabanga bona ngilo elithumbileko. Tjela woke umuntu othukiweko abuyele ekhaya.’ Amasotja azi-22 000 abuyela ekhaya, kwasala azi-10 000. UJehova wathi: ‘Basese banengi. Khamba nabo emlanjeni, ubatjele basele amanzi bese ukhetha labo abatjheja amanaba nabaselako.’ Kwaba madoda ama-300 kwaphela ebekatjheja amanaba lokha nakaselako. UJehova wathembisa ukuthi amadoda ambalwa lawo, ngiwo azokuhlula ibutho lwakwaMidiyani elinamasotja azi-135 000.

Ngobusukobo, uJehova wathi kuGidiyoni: ‘Lesi sikhathi sokusahlela kwaMidiyani!’ UGidiyoni wanikela ibutho lakhe iimpalapala nemijeka emikhulu eneenkesi ngaphakathi. Wathi: ‘Niqale mina, begodu nenze njengombana ngenza.’ UGidiyoni wavuthela ipalapalakhe, waphadlha umjekakhe phasi, waphaya isibani sakhe, warhuwelela wathi: ‘Isabula kaJehova neyakaGidiyoni!’ Woke amadoda ama-300 enza okufanako. BakwaMidiyani bathukwa bahlengezela, babaleka bazala ummango. Basahlangahlangene njalo, bathoma ukuhlaselana bona ngokwabo. Nakilokho, uJehova wawasiza ama-Israyeli bona ahlule amanaba wawo.

“Amandla amakhulu la ngewakaZimu begodu akaveli kithi.”—2 Korinte 4:7