Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 32

Umrholi Omutjha Nabafazi Ababili Abanesibindi

Umrholi Omutjha Nabafazi Ababili Abanesibindi

Ngemva kokurhola abantu bakaJehova iminyaka eminengi, uJotjhuwa wahlongakala aneminyaka eli-110. Ekuphileni kwakaJotjhuwa koke, ama-Israyeli bekalotjha uJehova. Kodwana ngemva kokuhlongakala kwakaJotjhuwa, athoma ukulotjha iinthombe njengamaKanana. Ngebanga lokobana ama-Israyeli bekangasalaleli, uJehova wavumela uJabhini, ikosi emKanana bona ibagandelele, ibenze badose nzima. Abantu barabhela uJehova bona abasize. Ngalokho uJehova wabapha umrholi omutjha, uBharakhi. Nguye ebekazokusiza abantu babuyele kuJehova.

UDibhora, umphorofidikazi wathunyelwa kuBharakhi. Bekanomlayezo ovela kuJehova othi: ‘Thatha amadoda azi-10 000, ukhambe nawo uyokuhlangana nebutho lakaJabhini emlanjeni weKhitjhoni. Kulapho uzokuhlula khona uSisera induna kaJabhini nebutho lakhe.’ UBharakhi wathi kuDibhora: ‘Ngizokukhamba kwaphela nange nawe uzokukhamba nami.’ Waphendula wathi: ‘Ngizokukhamba nawe. Kodwana kufuze wazi bona akusuwe ozokubulala uSisera. UJehova uthe uzokubulawa mfazi.’

UDibhora wakhamba noBharakhi nebutho lakhe baya eNtabeni iTabori balungiselela ipi. Msinyana ngemva kokuzwa lokho, uSisera wathatha  iinkoloyana zepi nebutho lakhe batjhinga emlanjeni. UDibhora wathi kuBharakhi: ‘Namhlanjesi uJehova uzokwenza uhlule uSisera.’ UBharakhi namadoda ebekakhamba nawo azi-10 000, behla bagijima entabeni bayokuhlangana noSisera nebutho lakhe elinamandla.

UJehova wabangela bona kube nesirhurhula esivela emlanjeni iKhitjhoni. Iinkoloyana zepi zakaSisera zabhajwa edakeni. USisera wehla kweyakhe wathoma wagijima. UBharakhi nebutho lakhe bahlula ibutho lakaSisera kodwana yena wadla phasi! Wabaleka wayozifihla ngetendeni lomma ibizo lakhe elinguJayeli. Umma lo wapha uSisera ibisi wasela bewamembesa nangengubo. Ikakaramba ediniweko le yabanjwa buthongo. UJayeli warhaba wamnanabela wamvula ihloko ngesikhonkhwani setende, wambulala.

UBharakhi wafika azokufuna uSisera. UJayeli waphuma ngetendenakhe wathi: ‘Yewungene ngaphakathi. Ngizokukhombisa indoda oyifunako.’ UBharakhi wangena ngetendeni, wabona uSisera arabhalele phasi, afile. UBharakhi noDibhora babhinela uJehova ngokuthi usindise ama-Israyeli emanabenawo. Iminyaka ema-40 eyalandela, ama-Israyeli abanokuthula.

“Abafazi abanengi bamemezela iindaba.”—IRhubo 68:12; [68:11, NW]