Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 36

Isithembiso SakaJafta

Isithembiso SakaJafta

Ama-Israyeli amlahla godu uJehova, athoma ukulotjha abozimu bamala. Ngesikhathi ama-Amoni ahlasela ama-Israyeli, abozimu babo bamala akhenge babasize. Ama-Israyeli adosa emhlweni iminyaka eminengi. Ekugcineni, ama-Israyeli athi: ‘Sonile. Sibawa usiphuluse esandleni samanabethu.’ Ama-Israyeli alahla abozimu bamala labo, athoma ukulotjha uJehova godu. UJehova bekangasafuni ukuwabona atlhagile.

UJafta, indoda yepi, wakhethwa bona arhole ama-Israyeli nawayokulwa nama-Amoni. Wathi kuJehova: ‘Nawungasisiza siphumelele epini le, ngiyakuthembisa bona nangibuya ukuyokuhlula ama-Amoni, ngizokunikela umuntu wokuthoma  ozokuza kimi angihlangabeze.’ UJehova wawulalela umthandazo kaJafta begodu wamsiza wathumba epini.

UJafta nakabuyela ekhaya, umuntu wokuthoma  owavela azomhlangabeza bekuyindodakazakhe, okunguye yedwa umntazana ngakwabo. Beyigida ngabosotjherere, ithabile. Bekazokwenza njani uJafta? Wakhumbula isithembiso sakhe, wathi: ‘Mntazanami uyiphulile ihliziywami. Ngenze isithembiso kuJehova. Njeke ukuze sizaliseke, kuzokufuze nginikele ngawe uyokulotjha etaberinakeli eTjhilo.’ Indodakazakhe yathi kuye: ‘Baba, nangabe wenze isithembiso kuJehova, kufuze usizalise. Ngibawa iinyanga ezimbili kwaphela ngiyokuhlala nabangani bami entabeni. Ngemva kwalokho ngizakukhamba.’ Indodakazi kaJafta yalotjha ngokuthembeka etaberinakeli ukuphila kwayo koke. Qobe mnyaka, abangani bayo bebaya eTjhilo bayoyivakatjhela.

“Othanda indodanakhe namkha indodakazakhe ukudlula mina, akakangifaneli.”—Matewu 10:37