Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 6

Isethulo Sengcenye 6

Kwathi ama-Israyeli nakafika eNarheni yesiThembiso, ithaberinakeli laba yikaba yokulotjha uZimu ngeqiniso. Abaphristi bebafundisa umThetho, abagwebi banqophisa isitjhaba. Yeke ingcenye le iveza ukuthi iinqunto ozenzako zingaba nomthelela ongangani kwabanye abantu. UmIsrayeli ngamunye bekufuze ahloniphe uJehova ahloniphe nomuntu aphilisana naye. Cacisa umthelela abantwaba ababa nawo emiphakathini yabo: UDibhora, uNawomi, uJotjhuwa, uHana, indodakazi kaJafta, noSamyela. Kucacise nokuthi labo ebebangasi ma-Israyeli, njengoRarhabu, uRute, uJayeli, namaGibiyoni, bakhetha ukukhamba nama-Israyeli ngombana bebazi bona uZimu unabo.

ENGCENYENI LE

UJehova Wakhetha UJotjhuwa

UZimu wanikela uJotjhuwa iinqophiso nathi ezingasisiza.

URarhabu Wafihla Iinhloli

Imithangala yeJerikho yagirika. Indlu kaRarhabu yona akhenge igirike, ngitjho nanyana beyakheke njengezinye.

UJotjhuwa NamaGibiyoni

UJotjhuwa wathandaza kuZimu wathi: “Ilanga alijame tsi langasikinyeki!” UJehova wamphendula na?

Umrholi Omutjha Nabafazi Ababili Abanesibindi

Ngemva kokufa kwakaJotjhuwa, ama-Israyeli athoma ukulotjha iinthombe. Ipilo yaba nzima, kodwana isizo balithola ngoMahluleli uBharakhi, nomphorofidikazi uDibhora noJayeli ngesikhonkwani setende!

URute NoNawomi

Abafazi ababili abafelwe madoda bekufuze babuyele kwa-Israyeli. URute yena wayokusebenza emasimini, okukulapho abonwa khona nguBhowazi

UGidiyoni Uhlula BakwaMidiyani

Ngemva kobana bakwaMidiyani batlhorise ama-Israyeli, abantu babawa isizo kuJehova. UGidiyoni nebutho lakhe bawahlula njani amasotja azi-135 000?

UHana Ubawa Indodana Ngomthandazo

U-Elikhana wakhamba noHana noPhenina nomndenakhe bayokuthandaza eTjhilo. Nabafika lapho, uHana wathandazela ukuba nendodana. Ngemva konyaka wabeletha uSamyela!

Isithembiso SakaJafta

Ngisiphi isithembiso esenziwa nguJafta begodu wasenzelani? Indodakazi kaJafta yazizwa njani ngesithembiso esenziwe nguyise?

UJehova Ukhuluma NoSamyela

Amadodana amabili woMphristi oPhakemeko u-Eli, bewabaphristi ethaberinakeli, kodwana bewangayilaleli imithetho kaZimu. USamyela osemutjha bekahlukile. Ngobunye ubusuku uJehova wakhuluma naye.

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

UZimu wenza uSamsoni waba namandla wokulwa namaFilista, kodwana uSamsoni nakathatha isiqunto esimbi, amaFilista ambopha.