Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 6

Isethulo Sengcenye 6

Kwathi ama-Israyeli nakafika eNarheni yesiThembiso, ithaberinakeli laba yikaba yokulotjha uZimu ngeqiniso. Abaphristi bebafundisa umThetho, abagwebi banqophisa isitjhaba. Yeke ingcenye le iveza ukuthi iinqunto ozenzako zingaba nomthelela ongangani kwabanye abantu. UmIsrayeli ngamunye bekufuze ahloniphe uJehova ahloniphe nomuntu aphilisana naye. Cacisa umthelela abantwaba ababa nawo emiphakathini yabo: UDibhora, uNawomi, uJotjhuwa, uHana, indodakazi kaJafta, noSamyela. Kucacise nokuthi labo ebebangasi ma-Israyeli, njengoRarhabu, uRute, uJayeli, namaGibiyoni, bakhetha ukukhamba nama-Israyeli ngombana bebazi bona uZimu unabo.