Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 27

Bahlubuka KuJehova

Bahlubuka KuJehova

Kuthe nakukhamba isikhathi ama-Israyeli nawasemmangweni, UKhorarhi, UDatani, no-Abiramu, nabanye abama-250 bajamelana noMosi. Bathi kuye: ‘Kwanje khona sekwanele! Kubayini kufuze ube mrholethu, u-Aroni ngapha abe mphristi ophakemeko? UJehova unathi soke, ingasi wena no-Aroni kwaphela.’ UJehova kwamkwatisa lokho. Kuye kwabonakala kwanga amadoda la ajamelane naye!

UMosi wathi kuKhorarhi nejima lakhe: ‘Kusasa ekuseni, thathani izitja zokutjhisela itjhwalo nokhele amalahle nithele itjhwalo phezu kwawo nize ethaberinakelini. UJehova nguye ozakuveza amkhethileko.’

Ngelanga elilandelako, uKhorarhi namadoda ama-250 bayokuhlangana noMosi ethaberinakelini. Nabafika lapho batjhisa itjhwalo ngasuthi babaphristi. UJehova wathi kuMosi noAroni: ‘Zihlukaniseni kuKhorarhi namadoda akhamba naye.’

Nanyana uKhorarhi akhamba wayokuhlangana noMosi ethaberinakelini, uDatani, u-Abiramu, nemindenabo azange baye. UJehova watjela ama-Israyeli bona atjhidele kude netende  lakaKhorarhi, uDatani, no-Abiramu. Ama-Israyeli arhaba enza njalo. UDatani, u-Abiramu, nomndenabo bajama ngaphandle kwamatendabo. Khonokho ihlabathi yahlukana phakathi yabaginya! Ethaberinakelini, kwehla umlilo watjhisa uKhorarhi nawo woke amadoda ama-250.

Ngalokho uJehova wathi kuMosi: ‘Thatha iintonga ebarholini bekoro ngayinye, beseke utlole ibizo lomrholi kenye nenye intonga. Kodwana entongeni yekoro yamaLevi, tlola ibizo laka-Aroni. Zifake ngaphakathi ethaberinakelini, kuzokuthi iintonga zalabo engibakhethileko, kumile amathuthumbo kizo.’

Ngelanga elilandelako uMosi wazikhupha zoke iintongezo wazitjengisa abarholi. Intonga ka-Aroni ngiyo ebeyimile amathuthumbo, amakhwa nama-alimodi avuthiweko. Lokho kwatjengisa bona uJehova ukhethe u-Aroni bona abe mphristi ophakemeko.

“Lalelani abarholi benu nibathobele.”—Hebheru 13:17