Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 25

Ithaberinakeli Lokulotjha UZimu

Ithaberinakeli Lokulotjha UZimu

Lokha uMosi nakaseNtabeni yeSinayi, uJehova wathi akhe itende elikhethekileko elizokubizwa ngokuthi yithaberinakeli, okuyindawo ama-Israyeli azamlotjhela kiyo. Bebazokwazi ukukhamba nalo nawakhambako.

UJehova wathi: ‘Tjela ama-Israyeli bona anikele ngananyana yini ekusizeni ukwakha ithaberinakeli.’ Ama-Israyeli anikela ngegolide, isiliva, ikoporo, amatje aligugu, kuhlanganise nejuwelari. Anikela nangewulu, ilineni, iinkhumba zeenlwana, nezinye izinto ezinengi. Bewanomoya wokuphana, kangangokuthi uMosi wagcina sekathi: ‘Sekwanele! Ningasalethi okungale kwalokhu.’

Amadoda nabafazi abanengi ebebanamakghono, basiza ekwakheni ithaberinakeli. UJehova wabenza baba nokuhlakanipha ngomsebenzi loyo. Abanye bebenza amatjhila ngokuthungelela amarhara, babaze amatje, basebenze nangegolide. Abanye bebabaza neengodo.

Abantu bakha ithaberinakeli njengombana uJehova abalayele. Benza netjhila elihle elihlukanisa ithaberinakeli libe ziingcenye ezimbili, ingcenye eCwengileko neCwenge Khulu. Engcenyeni eCwenge Khulu bekunomfaji wesivumelwano. Wona bewenziwe ngeengodo zomuthi womtholo. Kuthi engcenyeni eCwengileko kubekhona ilithi leembani legolide, itafula, ne-aldari letjhwalo. Esirhodlweni bekunesitja sekoporo ne-aldari elikhulu. Umfaji wesivumelwano bewukhumbuza ama-Israyeli isithembiso sawo sokulalela uJehova. Uyazi bona siyini isivumelwano? Sisithembiso esikhethekileko.

 UJehova wakhetha u-Aroni namadodanakhe bona basebenze ethaberinakeli, babe baphristi. Bekufuze balinakekele bebenze nomnikelo otjhinga kuJehova. Mphristi ophakemeko kwaphela u-Aroni, obekavunyelwe ukungena la kuCwengeke khona Khulu. Bekangena kanye kwaphela ngonyaka, ayokunikela ngebanga lezono zakhe, zamadodanakhe, zomndenakhe, nezesitjhaba soke sakwa-Israyeli.

Ama-Israyeli aqeda ukwakha ithaberinakeli ngemva komnyaka munye aphumile eGibhide. Njenganje besele anendawo yokulotjha uJehova.

UJehova wazalisa ithaberinakeli ngephazimulwakhe bewenza nelifu lavela phezukwalo. Lokha ilifu naliphezu kwethaberinakeli ama-Israyeli bewazi ukuthi kufuze ahlale khonapho. Kodwana lokha ilifu naliphakamako, bewazi ukuthi sekusikhathi sokukhamba. Bewahlukanisa ithaberinakeli bese alandele ilifu.

“Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: ‘Qala indlu kaZimu seyihlangana nabantu. Uyokuhlala nabo njengoZimu wabo bona babe sisizwe sakhe, iye, uZimu ngokwakhe uzakuba nabo abe nguZimu wabo.’”—IsAmbulo 21:3