Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 24

Abhalelwa Kufeza Isithembiso Sawo

Abhalelwa Kufeza Isithembiso Sawo

UJehova wathi kuMosi: ‘Khuphukela kimi entabeni. Ngizokunikela imiqebethu enomthetho nemiyalo.’ UMosi wakhuphukela entabeni wahlala khona amalanga nobusuku obumama-40. Nakalapho uJehova watlola imiThetho eliTjhumi emiqebethwini emibili wayinikela uMosi.

Ngemva kwesikhathi, ama-Israyeli acabanga bona uMosi ukhambele futhi. Yeke athi ku-Aroni: ‘Sikima usenzele isithombe sakazimu ozosidosa phambili!’ U-Aroni wathi kiwo: ‘Ngiphani igolide lenu.’ Walitjhisa igolidelo wenza isithombe sekunzana. Abantu bathi: ‘Lo nguZimethu owasikhupha enarheni yeGibhide!’ Bathoma ukulotjha isithombe sekunzaneso. Bekukumbi lokho na? Iye, ngombana abantu bathembisa ukulotjha uJehova kwaphela. Kodwana nje besebabhalelwa kufeza isithembisweso.

UJehova wakubona koke lokho, wathi kuMosi: ‘Yehlela  ebantwini. Abangilaleli begodu balotjha uzimu wamala.’ UMosi wehla, aphethe imiqebethu emibili.

Njengombana atjhidela ngekampeni, uMosi wezwa abantu bavuma. Wababona bagida bebakhothamela nesithombe sekunzana. UMosi wasilingeka khulu, bewayiphosa phasi nemiqebethu leyo, yaphuka yaba ziincucwana. Khonokho wathatha ikunzana leyo wayiphosela emlilweni, wayitshidlha. UMosi wathi ku-Aroni: ‘Bakwenzeni abantwaba uzaze ubehlisele isonokazi esingaka na?’ U-Aroni wathi: ‘Umphathami akangavuthi ngelaka. Angitjho umphathi uyabazi abantwaba bona bonakele kangangani. Ngibo abethe kimi senzela uzimu ozosidosa phambili, ngaphosela igolide labo emlilweni kwaphuma ikunzana leyo!’ U-Aroni bekungakafaneli akwenze lokho. UMosi wabuyela entabeni wayokuncancabeza kuJehova bona alibalele abantu.

UJehova wabalibalela labo ebebazimisele ukumlalela. Njeke uyabona ukuthi bekuqakatheke kangangani ngama-Israyeli bona alalele isinqophiso sakaMosi?

“Nawenza isithembiso phambi kwakaZimu, ungariyadi ukusifeza. UZimu akathatjiswa ziindlhadlha, ngalokho zalisa isithembiso sakho.”—UMtjhumayeli 5:4