Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 26

Iinhloli Ezilitjhumi Nambili

Iinhloli Ezilitjhumi Nambili

Ama-Israyeli asuka eNtabeni yeSinayi atjhinga eKhadeshi, adlula iParana. Kulapho-ke uJehova atjela khona uMosi wathi: ‘Thumela amadoda ali-12, avela ekorweni ngayinye, uthumele nomrholi bona ayokuhlola inarha yeKanana engayinikela ama-Israyeli.’ Yeke uMosi wakhetha amadoda ali-12 wathi kiwo: ‘Tjhingani ngeKanana niyokuqala bona inarha yakhona yihle na. Niqale nokuthi abantu abahlala kiyo baqinile namkha bamtherethere, neendawo abahlala kizo zikamukamu namkha zimadorobha na.’ Iinhloli ezili-12, uJotjhuwa noKalebi, bakhamba boke nabaya eKanana.

Ngemva kwamalanga ama-40, iinhloli zabuya ekuhloleni inarha, ziphethe amafeye, amarharinadi, namadiribe. Zabikela uMosi, zathi: ‘Yinarha ehle, nokho abantu bakhona ziinkakaramba namadorobho wakhona anemithangala begodu aziinthabathaba.’ UKalebi wathi: ‘Asiyithumbeni inarha, ngombana vele singaphumelela ukukwenza lokho!’ Uyazi wakwenzelani lokho uKalebi? Ngombana yena noJotjhuwa bebamthemba uJehova. Kodwana ezinye iinhloli ezilitjhumi zathi: ‘Awa! Akukghonakali ngombana amadoda la aziinkakaramba kunathi, thina sifana neentethe kiwo.’

Ama-Israyeli adana. Athoma ukunghonghoyila komunye nomunye, athi: ‘Asizikhetheleni umrholi, sibuyele eGibhide. Kubayini  kufuze siye endaweni le, siyokubulawa ngesabula na?’ UJotjhuwa noKalebi bathi: ‘Musani ukuhlubuka kuJehova, begodu ningesabi. UJehova uzosivikela.’ Kodwana ama-Israyeli azange alalele. Alumba namano wokubulala uJotjhuwa noKalebi.

UJehova wenzani ngalokho? Wathi kuMosi: ‘Ngaphezu kweembonakaliso engizenzele u-Israyeli, nanje akangilaleli. Yeke bazakuhlala erhalawumbeni iminyaka ema-40, begodu bazakufela lapho. NguJotjhuwa noKalebi nabantwababo kwaphela abazakungena enarheni enganithembisa ukuninikela yona.’

“Kubayini nesabe nina bokukholwa okuncani na?”—Matewu 8:26