Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 17

UMosi Wakhetha Ukulotjha UJehova

UMosi Wakhetha Ukulotjha UJehova

EGibhide, umndeni kaJakopo bewaziwa ngokuthi ma-Israyeli. Ngemva kobana uJakopo noJosefa bahlongakale, uFaro omutjha wathoma ukubusa. Bekanevalo lokuthi ama-Israyeli azokuba namandla ukudlula amaGibhide. Ngalokho wabangela bona ama-Israyeli abe makhoboka. Wawaforomisa iintina ngekani, wawakatelela nokuthi asebenze nzima emasini. Kodwana bekuthi amaGibhide nakawatlhorisa, ama-Israyeli ande ngesibalo. Ngombana uFaro bekangakuthandi lokhu, wakhupha umlayo wokobana kubulawe amasana wabesana bakwa-Israyeli. Ucabanga ukuthi kwawathusa kangangani lokho ama-Israyeli?

Umfazi womIsrayeli ibizo lakhe elinguJokobedi bekanesana elihle lomsana. Ukuze alivikele, walifaka ngemantjini wayolifihla emlanjeni iNayili hlangana nemihlanga. Udadwabo lomntwana, uMiriyamu, wahlala eduze nomlambo loyo, afuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani.

Indodakazi kaFaro yeza izokuhlamba emlanjeni, nayithi mehlo suka naku umantji.  Ngaphakathi bekunomntwana alila, yeke yamrhawukela. UMiriyamu wabuza: ‘Ngingakufumanela umma ongakumunyisela umntwana?’ Indodakazi kaFaro nayivumako, uMiriyamu weza nomamakhe, uJokobedi. Indodakazi kaFaro yathi kuye: ‘Thatha umntwana lo ungondlele yena, ngizokubhadala.’

Kwathi umntwana nakakhulakhulako, uJokobedi wambuyisela endodakazini kaFaro, owamthiya ibizo elithi Mosi begodu wamkhulisa njengendodanakhe. UMosi wakhula amntwana wekosini begodu bekathola nanyana yini ayifunako. Kodwana uMosi azange amlibale uJehova. Bekazi ukuthi kuhlekuhle yena umIsrayeli ingasi umGibhide. Ngikho-ke akhetha ukulotjha uJehova.

Nakaneminyaka ema-40, uMosi wakhetha ukusiza abantu bekhabo. Kwathi nakabona umGibhide adula ikhoboka elimIsrayeli, uMosi wabetha umGibhide loyo kabuhlungu wambulala. Wafihla isidumbeso ngehlabathi. Kuthe bona uFaro asifumane, walinga ukubulala uMosi. Kodwana uMosi wabalekela enarheni yakwaMidiyani. UJehova wamnakekela nalapho.

“Ngokukholwa uMosi . . . wala bona kuthiwe uyindodana yendodakazi kaFaro, kunalokho wenyula ukuphathwa makghwakghwa nabantu bakaZimu.”—Hebheru 11:24, 25