Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 14

Inceku Eyalalela UZimu

Inceku Eyalalela UZimu

UJosefa obekangomncani ebasaneni bakaJakopo. Abanakwabo abakhulu kunaye bayelela bona uJosefa bekayintandokazi kuJakopo. Ucabanga bona bazizwa njani ngendaba le? Bamfela umona uJosefa. Kwathi nakukhamba isikhathi, uJosefa waba namabhudango angakajayeleki. Nakatjela abafowabo ngamabhudango lawo, bacabanga bona amabhudango la atjho ukuthi ngelinye ilanga bazomkhothamela. Ngikho-ke bamhloya kangaka.

Ngelinye ilanga, abafowabo kaJosefa bebatlhogomela izimvu hlanu kwedorobho leTjhekemi. UJakopo wathumela uJosefa bona ayokuhlola bona abanakwabo baraga njani. Bambona eza asesekude bathoma bathi: ‘Qalani nasiya isibhudangikazesiya sisiza. Yizani sisibulale.’ Bambamba bamphosela ngepetsini. Kodwana uJuda, omunye wabafowabo, wathi, ‘Asingambulali!’ Asimthengiseni njengekhoboka.’ Yeke bamthengisela ama-Itjhimayeli ngeempaparwana ezimatjhumi amabili zesiliva, akhamba naye eGibhide.

Abafowabo bakaJosefa bathatha ijasanakhe bayithela ngeengazi zembuzi, bayithumela kubababo, bathi: ‘Sithole lokhu, kuqale, kghani akusi ngokwendodanakho na?’ UJakopo wacabanga bona esinye seembandana esinelaka sibulele uJosefa. Wezwa ubuhlungu khulu. Wala nokududuzwa.

UJosefa bamthengisa njengenceku kuPothifara umGibhide ogade ayinduna ekulu kaFaro. Kodwana uJehova azange amtjhiye uJosefa. UPothifara watjheja bona uJosefa uwenza kuhle umsebenzakhe wabona nokuthi angamthemba. Ngokuphazima kwelihlo, uPothifara wabeka uJosefa bona abe mphathi wayo yoke into engeyakhe.

UmkaPothifara watjheja bona uJosefa bekanejamo begodu aqaleka. Mihla namalanga bekabawa uJosefa bona alale naye. Wenza njani  uJosefa? Wala, wathi: ‘Awa! Umphathami . . . akukho nokuncani angidime khona ngaphandle kwakho ngombana wena umkakhe. Alo-ke ngingakwenza njani ukukhohlakala okungako ngone kuZimu?’

Ngelinye ilanga umkaPothifara wakatelela uJosefa bona alale naye. Wakakarela isambatho sakhe, kodwana uJosefa waphunyurha, wamtjhiya nesambathweso. Kwathi nakufika uPothifara, umkakhe kunokobana akhulume iqiniso, wathi uJosefa bekafuna ukumkata. Kwamkwatisa khulu lokho uPothifara, waphosela uJosefa ngejele. Kodwana uJehova azange amkhohlwe uJosefa.

“Zithobeni ngaphasi kwesandla esinamandla sakaZimu, khona azaniphakamisa ngesikhathi esifaneleko.”—1 Pitrosi 5:6