Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 16

Bekangubani UJobho?

Bekangubani UJobho?

Endaweni ye-Utsi, bekunendoda elotjha uJehova. Ibizo layo bekunguJobho. Bekanjingile anomndeni omkhulu. Bekanomusa, begodu bekabasiza abanye abantu, njengabomma abahlongakalelwe madoda, nabantwana abanganabo ababelethi. Umbuzo kukuthi yena bengekhe na, abe nemiraro njengombana bekabenzela okuhle abanye?

UJobho bekangazi, kodwana uSathana uDeveli bekamqalile. UJehova wathi kuSathana: ‘Uyitjhejile na incekwami uJobho? Akakho onjengaye ephasini. Uyangilalela begodu wenza nokuhle.’ USathana waphendula: ‘Vele uJobho uyakulalela ngombana uyamvikela bewumbusise. Umuphe inarha nefuyo. Kuthathe koke lokho, ubone ukuthi angekhe na alise ukukulotjha.’ UJehova wathi: ‘Ungamvivinya uJobho kodwana ungambulali.’ Kubayini uJehova alisa uSathana bona avivinye uJobho? Bekaqiniseka ukuthi uJobho angekhe amlahle.

USathana wavivinya uJobho ngamagulo amanengana. Kokuthoma, wathumela amaTjheba bona ayokweba iinkomo nabodumbana bakhe. Kwalandela ngokuthi umlilo uthungelele izimvu zakaJobho. Isiqhema samaKasidi sona seba amakamelakhe. Iinsebenzi ebezigade iinlwanezi zabulawa. Ngemva kwalokho kwafika iindaba ezibuhlungu khulu. Boke abantwana bakaJobho bafela ngendlini lokha nayizakuwela phezu kwabo basathabele isidlo esikhethekileko. Ihliziyo kaJobho yababuhlungu khulu, kodwana azange alise ukulotjha uJehova.

USathana bekafuna uJobho ezwe ubuhlungu  ngesikhathi abangela bona abe namathumba umzimba woke, uJobho wezwa ubuhlungu kwamanikelela. Bekangazi ukuthi kubayini izintwezi zenzeka kuye. Nanyana kunjalo, waraga nokulotjha uJehova. UZimu wakubona koke lokhu, wathokoza khulu ngoJobho.

Wabuya godu uSathana, nje wathumela amadoda amathathu bona ayokuvivinya uJobho. Athi kuye: ‘Kufuze bona wonile walinga ukufihla. Ngikho uZimu akujezisa kangaka.’ UJobho wathi: ‘Angikenzi litho elimbi.’ Kodwana wathoma ukucabanga bona uJehova nguye obangela yoke imiraro le, wathi uZimu akangithandi.

Isokana elingu-Elihu belilalele buthule njengombana kukhulunywa. Labeka lobubodlana nalo lathi: ‘Koke lokho ebenikutjho akukalungi. UJehova mkhulu ngendlela engekhe sayicabanga. Angeze enza into embi. Ubona koke begodu uyabasiza abantu ngemiraro abanayo.’

Kusesenjalo uJehova wakhuluma noJobho. Wathi kuye: ‘Bewukuphi lokha nangenza izulu nephasi? Kubayini uthi Mina angikalungi? Uyakhuluma kodwana awazi ukuthi kubayini kwenzeka iintwezi.’ UJobho wavuma ukuthi utjhaphile bewathi: ‘Ngimi onephoso. Ngizwile ngawe, kodwana nje ngiyakwazi. Ayikho into engaphezu kwamandlakho. Ngibawa ukulitjalelwa ngalokho engikutjhwileko.’

Nakuphela ivivinyo, uJehova wenza uJobho waphila tswe, wamnikela nenala yezinto ukudlula ekuthomeni. UJobho waphila isikhathi eside wathabela nepilo. UJehova wabusisa uJobho ngokulalela kwakhe nalokha kunzima. Inga-kghani wena uzokufana noJobho ulotjhe uJehova, nanyana usebudisini?

“Nezwa ngokunyamezela kwakaJobho, benabona umnqopho [“kaJehova,” NW].”—Jakopo 5:11