Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 15

UJehova Azange Amlibale UJosefa

UJehova Azange Amlibale UJosefa

Ngesikhathi uJosefa asejele, ikosi yeGibhide uFaro, yaba namabhudango abantu ababhalelwa kuwahlathulula. Esinye seensebenzi zakhe satjela uFaro ukuthi uJosefa angakwazi ukuhlathulula amabhudangwakhe. UFaro wathi akubizwe uJosefa khonokho.

UFaro wambuza: ‘Ungawahlathulula amabhudangwami na?’ UJosefa wathi kuFaro: ‘IGibhide izakuba nenala yokudla iminyaka elikhomba, kuthi iminyaka elikhomba elandelako kubenendlala. Khetha umuntu ohlakaniphileko ozakubuthelela ukudla ukwenzela bona abantu bakho bangabulawa yindlala.’ UFaro wathi: ‘Ngikhetha wena! Uzokuba ngewesibili onamandla ukudlula boke eGibhide!’ UJosefa wakwazi njani lokho okutjhiwo mabhudango kaFaro? Bekasizwa nguJehova.

Eminyakeni elikhomba eyalandela, uJosefa wabuthelela ukudla. Ephasini loke kwabanendlala njengokutjho kwakaJosefa. Abantu abavela eendaweni ezihlukahlukeneko bebeza bazokuthenga ukudla kuJosefa. Uyise uJakopo wezwa bona kunokudla eGibhide, ngalokho wathumela amadodanakhe alitjhumi bona ayokuthenga ukudla.

Abafowabo bathi nabafika bazokuthenga ukudla wabakhumbula. Kodwana bona bebangasamboni ukuthi nguJosefa. Bakhothama phambi kwakhe njengebhudangweni lakhe nakasemncani. UJosefa bekafuna ukwazi ukuthi abafowabo basamhloyile na. Wathi kibo: ‘Nizimpimpi nina. Nizokuhlola ukuthi inarhethu yincani ngakuphi.’  Bathi: ‘Awa! Besimadodana ali-12 ahlala eKanana. Munye wethu uhlongakele, omncani unobaba.’ Yeke uJosefa wathi: ‘Lethani umnakwenu omncani kimi khona ngizonikholwa.’ Babuyela ekhaya kuyise.

Kwathi umndeni nawuphelelwa kukudla godu, uJakopo wathumela amadodanakhe eGibhide. Kilokhu athatha uBhenjamini, umfowabo omncani. UJosefa wavivinya abafowabo, wafihla ibhigiri yesiliva ngesikhwanyeni sakaBhenjamini bese wababeka umlandu wokweba. Kuthe iinsebenzi zakaJosefa nazifumana ibhigiri leyo ngesikhwanyeni sakaBhenjamini, abafowabo barareka komhlolo. Barabhela uJosefa ukuthi ajezise bona esikhundleni sakaBhenjamini.

Lokho kwenza uJosefa walemuka bona abafowabo sebatjhugulukile. UJosefa azange akwazi ukubamba imizwakhe. Walila wathi: ‘Ngingumfowenu uJosefa. Inga-kghani ubaba usaphila na?’ Abafowabo bebamangele. Wathi kibo: ‘Ningaphatheki kumbi ngalokho enakwenza kimi. UZimu ungithumele la bona ngisindise amaphilwenu. Njenganje rhabani niyokuthatha ubaba nimlethe lapha.’

Babuyela ekhaya bayokutjela uyise iindaba ezimnandi, bamthatha baya naye eGibhide. Ngemva kweminyaka eminengi, uJosefa noyise babandawonye godu.

“Naningalibaleli abantu abanitjhapheleko noYihlo angekhe anilibalela imitjhapho yenu.”—Matewu 6:15