Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 21

Isibetho Setjhumi

Isibetho Setjhumi

UMosi wathembisa uFaro bona angekhe asaphinde eze azombona. Kodwana ngaphambi kobana akhambe, watjela uFaro wathi: ‘Phakathi kwamabili namhlanje, woke amazibulo eGibhide azokufa, ukusuka endodaneni kaFaro ukuya emadodaneni wamakhoboka, woke azokufa.’

UJehova wathi ama-Israyeli awabe nesidlo esikhethekileko. Wathi: ‘Bulalani imvana namkha imbuzana eduna enomnyaka, nizese iingazi zayo egosenini yomnyango walapho nikhona. Kufanele nigome inyama ebaswe emlilweni, niyitjhebe ngeenrhabelo ezibabako nesikwa esinganangumelo. Kufuze nimbathe amanyathelwenu, nilungele ukukhamba. Ebusukwinobu, ngizonitjhaphulula.’ Ungayicabanga na indlela ama-Israyeli athaba ngayo?

Phakathi kwamabili, ingilosi kaJehova yangena kiyo yoke imizi yeGibhide. Izibulo lalapho kunganatshwayo leengazi emnyango, belihlongakala. Bese kuthi ingilozi nayibona umuzi onetshwayo leengazi emnyango, ingangeni emzini loyo. Woke umndeni wamaGibhide, abanjingileko nabanganalitho, boke bafelwa bantwana. Kodwana akukho namunye umntwana omu-Israyeli owafako.

Ngitjho nendodana kaFaro, nayo yahlongakala. Kilokhu uFaro wabhalelwa ukukghodlhelela. Wavele  watjela uMosi no-Aroni wathi: ‘Ayigubhe! Khambani niyokulotjha uZimenu. Thathani izimvu neembuzi zenu, bese ningena indlela!’

Ama-Israyeli aphuma ngobusuku obunenyezi asuka eGibhide, akhamba ngokwemindeni. Bekumadoda nabafazi kunye nabantwana abazi-600 000. Godu kwaba nesiqubuthu sabantu bezinye izizwe esakhamba nawo bona naso siyokulotjha uJehova. Ekugcineni u-Israyeli watjhaphuluka!

Ukuze bakhumbule ukuthi uJehova wabatjhaphulula njani, bebaba nesidlo esikhethekileko qobe mnyaka. Besibizwa ngokuthi yiPhasika.

“Ngakwenyusela khona lokhu kobana ngiveze amandlami ngawe nokobana ibizo lami libatjazwe kilo loke iphasi.”—Roma 9:17