Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 20

Iimbetho Ezisithandathu Ezalandelako

Iimbetho Ezisithandathu Ezalandelako

UMosi no-Aroni baya kuFaro bayomtjela umlayezo kaZimu: ‘Nawungatjhaphululi abantu bami, ngizokwehlisela iimbawu enarheni.’ Iwomakazi leembawu lagubuzesa iGibhide yoke, kwabanjingileko nabadobha phasi. Indawo yoke beyizele iimbawu. Kodwana endaweni yeGotjheni, lapho ebekuhlala ama-Israyeli bekungekho nasinye. Kusukela kilesi isibetho sesine nazo zoke ezalandela besezithinta amaGibhide kwaphela. UFaro warabhela wathi: ‘Bawani uJehova asuse iimbawezi. Abantu bakho bangakhamba.’ Kodwana kwathi uJehova nakazisusako, uFaro watjhugulula umkhumbulo. Kghani uFaro bekazakhe afunde isifundo?

UJehova wathi: ‘Nangabe uFaro akabatjhaphululi abantu bami, iinlwana zeGibhide zizokugula bezife.’ Ngelanga elilandelako, iinlwana zathoma ukugula bezafa. Kodwana iinlwana zama-Israyeli azange zife. Nanyana kunjalo uFaro waqinisa ihlokwakhe, azange alalele.

Ngemva kwalokho, uJehova watjela uMosi bona abuyele kuFaro arhatjhe umlotha emoyeni. Umlotha lo waphenduka ithuli elaba phezu kweGibhide yoke. Ithuli labangela abantu neenlwana zeGibhide bona zibe namathumba abhibhidlhako. Nanyana kunjalo, uFaro wala ukutjhaphulula ama-Israyeli.

 UJehova wathi uMosi abuyele kuFaro. UMosi wathi: ‘Usaqinise ihloko ngokutjhaphulula abantu bami? Kusasa, kuzakuba nesinanja kiyo yoke inarha.’ Elangeni elilandelako uJehova wehlisa isinanja sikhambisana nombani. Bekusiwuruwuru ebesingazange khesibonwe eGibhide. Konakala yoke imithi neentjalo, kodwana ingasi zeGotjheni. UFaro wathi: ‘Bawani uJehova athulise koke lokhu! Ngemva kwalokho ningakhamba.’ Kwathi nakuthula isinanja, uFaro watjhugulula umkhumbulo.

UMosi wathi: ‘Njenganje iintethe zizokudla iintjalo eziseleko, ezingakonwa sinanja.’ Ingidigidi zeentethe zadla zaqeda woke amasimu nemithi. UFaro warabhela wathi: ‘Bawani uJehova asuse iintethezi.’ Kodwana nangemva kobana uJehova azisuse zoke iintethe, uFaro waqinisa ihloko.

UJehova wathi kuMosi: ‘Lulela isandla sakho emkayini.’ Ngokurhabako ngemva kwalokho, kwaba mnyama. Amalanga amathathu woke, amaGibhide bekangaboni litho. Kodwana bekukhanya ngezindlwini zama-Israyeli.

UFaro wathi kuMosi: ‘Wena nabantu bakho ningakhamba. Kodwana tjhiyani iinlwana zenu.’ UMosi wathi: ‘Kufuze sikhambe nazo khona sizokwenzela uZimu umhlatjelo ngazo.’ UFaro wakwata khulu. Warhwelela wathi: ‘Suka kimapha! Nangingakubona godu ngizokubulala nya.’

“Nizakubona godu umehluko phakathi kwabalungileko nabakhohlakeleko naphakathi kwabalotjha uZimu nabangamlotjhiko.”—Malaki 3:18