Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 19

Iimbetho Ezintathu Zokuthoma

Iimbetho Ezintathu Zokuthoma

Ama-Israyeli akatelelwa bona asebenze nzima njengamakhoboka. UJehova wathumela uMosi no-Aroni kuFaro nomlayezo othi: ‘Tjhaphulula abantu bami bakhambe, bayongilotjha erhalawumbeni.’ UFaro wazibetha isifuba wathi: ‘Anginandaba nokuthi uJehova uthini, angekhe ngiwatjhaphulule ama-Israyeli.’ Ngebangelo uFaro waqinisa isandla, wabasebenzisa nzima khulu. UJehova waqunta ukufundisa uFaro isifundo. Uyazi bona wakwenzanjani lokhu? Wabetha iGibhide ngeMbetho eziliTjhumi. UJehova wathi kuMosi: ‘UFaro akangilaleli. Ekuseni uzakuya emlanjeni weNayili. Khamba ufese umtjele ukuthi njengombana angafuni ukutjhaphulula abantu bami nje, woke amanzi weNayili azokuphenduka iingazi.’ UMosi walalela wayomtjela. UFaro bekaqale u-Aroni njengombana abetha amanzi ngedondolo lakhe, umlambo uphenduka iingazi. Amanzi athoma ukunuka, iimfesi zafa begodu akhenge kusaba namanzi acwengileko wokusela avela eNayili. Nanyana kunjalo uFaro wala ukutjhaphulula ama-Israyeli.

 Ngemva kwamalanga alikhomba, uJehova wathumela uMosi bona abuyele kuFaro nomlayezo othi: ‘Nange ungatjhaphululi abantu bami, iGibhide yoke izokuzala iinrhwerhwe.’ U-Aroni waphakamisa idondolo lakhe, iinrhwerhwe zazala inarha yoke. Abantu bafumana iinrhwerhwe ngezindlwini zabo, emibhedeni, nezitjeni. Bekuneenrhwerhwe kiyo yoke indawo! UFaro warabhela uMosi wathi abawe uJehova asuse iinrhwerhwezo. Wathembisa nokutjhaphulula ama-Israyeli. Njeke uJehova azange asaziletha, amaGibhide abuthelela iinrhwerhwe ezifileko, kwaba mawobhu. Kwathoma ukunuka enarheni. Kodwana nalapho uFaro azange abatjhaphulule abantu.

Ngalokho uJehova wathi kuMosi: ‘U-Aroni kufuze abethe phasi ngedondolo lakhe, bese ithuli lizakuphenduka iintwala okuziingogwana ezilumako.’ Kwarhaba kwaba neentwala kiyo yoke indawo. Abanye abantu bakaFaro bamtjela bathi: ‘Isibethwesi sivela kuZimu.’ Kodwana uFaro azange awatjhaphulule ama-Israyeli.

“Kwanjesi khona ngizabafundisa, iye, ngizabafundisa amandlami nesiphanga sami. Yeke bazakwazi bonyana ibizo lami [“nguJehova,” NW].”—Joromiya 16:21