Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 22

Ikarisomraro ELwandle LomGaba

Ikarisomraro ELwandle LomGaba

Ngokurhabako ngemva kobana uFaro ezwe bona ama-Israyeli aphumile eGibhide, watjhugulula umkhumbulwakhe ngokuwavumela ukuthi akhambe. Watjela ibutho lakhe wathi: ‘Lungisani iimpera zepi, sibagijimise! Bekungakafaneli sibalise.’ Yena nabantu bakhe bathoma ukugijimisa ama-Israyeli.

UJehova bekabadosa phambili abantu bakhe, bekasebenzisa ilifu emini, kuthi ebusuku asebenzise umlilo. Wabarholela eLwandle lomGaba, wabatjela bona bahlome amatende.

Nawathi mehlosuka! Ama-Israyeli abona uFaro asiza agijima nebutho lakhe. Bebaphakathi kwelwandle nebutho lakaFaro. Bathoma ukulilela uMosi bathi: ‘Sizokufela la! Bekufuze ungasikhuphi eGibhide.’ Kodwana uMosi wathi: ‘Ningasabi. Lindani nibone isindiso kaJehova.’ UMosi bekamthemba kwamambala uJehova, kghani akusinjalo?

UJehova wathi bakhuphe amatende. Ngobusukobo, uJehova waletha ilifu elaletha ubumnyama ehlangothini lamaGibhide kodwana ehlangothini lama-Israyeli laletha ukukhanya.

UJehova watjela uMosi bona alulele isandla sakhe ngehla kwelwandle. Yeke uJehova wavuthela ilwandle ngomoya onamandla  ubusuku boke. Ilwandle lahlukana phakathi kwavela ihlabathi. Iwomakazi lama-Israyeli lakhamba phakathi kwelwandle ehlabathini eyomileko, amanzi enze iboda ngapha nangapha.

Ibutho lakaFaro nalo langena ngelwandle, lalandela iingidigidi zama-Israyeli. Kulapho-ke uJehova afakela ibutho lamaGibhide ivalo. Wenza bona amavilo weenkarana zabo aphume ukuze zirhurhube. AmaGibhide arhuwelela athi: ‘Asibalekeni! Ngombana uJehova uyawalwela.’

UJehova wathi kuMosi: ‘Lulela isandla sakho sokudla ngehla kwelwandle.’ Kwathi nekenza njalo, amanzi agubuzesa ibutho leGibhide. Lafa loke ibutho lakaFaro kunye naye. Akukho namunye owasindako.

Ngakelinye ihlangothi lelwandle, ibutho elikhulu labantu ladumisa uZimu ngengoma: “Ngizakubhinela [“uJehova,” NW] ngombana uphakeme khulu. Wajikijela iinjomani neenkarana ngelwandle.” Abantu babhina, abafazi bagida babetha abosotjherere. Woke umuntu bekathabile, ngombana besele batjhaphuluke kwamambala.

“Ngalokho singatjho ngesibindi sithi: ‘[“UJehova,” NW] umsizi wami, angeze ngesaba; umuntu angangenzani na?’”—Hebheru 13:6