Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 7

Umbhotjhongo WeBhabheli

Umbhotjhongo WeBhabheli

Ngemva kwakaKhukhulamungu, amadodana kaNowa nabomkabo baba nabantwana abanengi. Imindeni yabo yanda, bathoma baphadlhalala eendaweni ezihlukahlukeneko zephasi, njengombana uJehova abatjela.

Kodwana eminye imindeni azange imhloniphe uJehova. Yathi: ‘Yizani sizakhele idorobho libe nombhotjhongo ofika ezulwini. Lokhu kuzasenzela idumo.’

 UJehova azange kumthabise okwenziwa babantwabo, yeke waqunta ukubakhandela. Uyazi bona wakwenza njani lokho? Wararanisa ilimi labo, bathoma bakhuluma amalimi ahlukahlukeneko. Njengombana bebangasakwazi ukuzwana nabakhulumako, balisa ukwakha. Idorobho ebebalakha labizwa ngokuthi yiBhabheli, okutjho “Ukurareka.” Abantu bathoma ukusabalala iphasi loke. Kodwana bebasolo benza izinto ezimbi eendaweni ebebahlala kizo. Kghani bebakhona na abasathanda uJehova? Lokho sizokufumana esihlokweni esilandelako..

“Loyo naloyo ozikhulisako, uzokwehliswa, loyo naloyo ozithobako uzaphakanyiswa.”—Lukasi 18:14