Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 12

UJakopo Wafumana Ubuzibulo

UJakopo Wafumana Ubuzibulo

U-Isaka bekaneminyaka ema-40 ubudala nakazokutjhada uRabega. Bekamthanda tle! Ngokukhamba kwesikhathi, baba nabantwana ababili.

Omkhulu bekungu-Esewu, omncani kunguJakopo. U-Esewu bekumumuntu wangaphandle, azwana nommango, begodu bekamzumi onobukghoni. Kodwana uJakopo bekamumuntu ozothileko athanda ukuhlala ekhaya ngematendeni.

IEenkhathinezo, indodana edala beyinikelwa inarha enengi nemali nakungenzeka kuhlongakale ubaba. Lokho bekubizwa ngokuthi lilifa. Emndenini ka-Isaka, ilifa belifaka hlangana ukuba yingcenye yesithembiso uJehova asenza no-Abrahamu. U-Esewu bekanganandaba neenthembiswezo, kodwana kuJakopo, iinthembiswezo beziqakatheke khulu.

Ngelinye ilanga, u-Esewu wafika ekhaya adinwe afile, abuyokuzuma. Wezwa iphunga lokudla okumnandi ebekuphekwa nguJakopo, nakezwa lokho wathi: ‘Akhe ungiphe isitjhebo sakho esinzothweso ngombana ngidiniwe.’ UJakopo wathi: ‘Ngithengisela ubuzibulo bakho qangi.’ U-Esewu wathi: ‘Qala, ngiyafa yindlala, buzangisiza ngani nje ubuzibulwanyana bakhonobo?’ Ucabanga ukuthi bekukuhlakanipha lokho okwenziwa  ngu-Esewu? Awa, bekubudlhadlha. U-Esewu wadela into eligugu ngebanga lesitjhebo.

Kwathi u-Isaka nasekaluphele, kwaba sikhathi sokubusisa indodana edala. Kodwana uRabega wenza bona kube nguJakopo ongomncani ozokufumana isibusisweso. U-Esewu nakezwa ngalokho, wasilingeka khulu bewenza namano wokubulala umnakwabo lo oliwele. U-Isaka noRabega balinga ukuvikela uJakopo, yeke bamtjela bathi: ‘Balekela kwamalumakho, uLabani, uhlala naye isikhatjhana umfowenu abe aqole.’ UJakopo wabalalela ababelethi bakhe, wabaleka bona asindise ipilo yakhe.

“Kuzamsiza ngani umuntu bona azuze iphaseli loke, kodwana alahlekelwe mphefumulo wakhe na? Umuntu angawubuyisa ngani umphefumulo wakhe na?”—Markosi 8:36, 37