Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 13

UJakopo No-Esewu Bayacolelana

UJakopo No-Esewu Bayacolelana

UJehova wathembisa uJakopo bona uzomvikela njengombana avikela u-Abrahamu no-Isaka. UJakopo wahlala endaweni ebizwa ngokuthi yiRharana, lapho atjhada khona, waba nomndeni omkhulu, waba nomnotho omnengi.

Ngokukhamba kwesikhathi, uJehova wathi kuJakopo: ‘Buyela emuva enarheni yaboyihlo.’ Yeke uJakopo nomndenakhe bathoma ikhambo elide babuyela emuva. Njengombana basendleleni, kwafika abantu kuJakopo bathi: ‘Umfowenu u-Esewu usendleleni ukhamba namakhulu amane wamadoda.’ UJakopo wathukwa khulu bewatshwenyeka ngalokho, acabanga bona u-Esewu uzomlimaza kunye nomndenakhe. Wathandaza kuJehova wathi: ‘Ngibawa ungisindise esandleni somfowethu.’ Ngelanga elilandelako, uJakopo wathumela u-Esewu isipho, okuziimbuzi ezinengi, iimpongo, izimvu, amaramu, iinkomo, amakamela, nabodumbana.

Kobunye ubusuku, uJakopo ahlezi yedwa, wabona ingilozi! Ingilozi yathoma ukulwa naye. Walwa nengilozi leyo bekwasa. Nanyana uJakopo alimala, azange ayilise ingilozi leyo. Ingilozi yathoma ukuthi: ‘Ngilisa ngikhambe.’ Kodwana uJakopo wathi: ‘Angizukukulisa ungakangibusisi.’

Ingilozi yaphetha ngokumbusisa. UJakopo wathoma walemuka bona uJehova angekhe avumele u-Esewu amlimaze.

Ekuseni kwamhlokho uJakopo nakaphakamisa amehlo, wabona  u-Esewu eza namakhulu amane wamadoda. UJakopo wakhamba phambi kwabo boke, wafese waguqa ehlabathini wahloma ihloko phasi kalikhomba. U-Esewu wagijima wamhlangabeza wamgona. Bathoma ukulila bobabili bacolelana. Ucabanga bona indlela uJakopo alawula ngayo ubujamo ebekaqalene nabo yamenza wazizwa njani uJehova?

U-Esewu wabuyela emuva enarhenakhe, noJakopo wabuyela emuva. UJakopo bekanamadodana ali-12. Amabizwawo bekunguRubeni, uSimiyoni, uLevi, uJuda, uDani, uNafitali, uGadi, u-Atjheri, u-Isakari, uZebuloni, uJosefa noBhenjamini. UJosefa ongomunye wamadodana la, wasetjenziswa nguJehova ekusindiseni abantu bakhe. Uyazi wakwenza njani lokho? Khesifumane ipendulo.

“Thandani izitha zenu, nithandazele labo abanizumako, ukuze nibe bantwana bakaYihlo osezulwini.”—Matewu 5:44, 45