Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 9

Emaswapheleni Wayithola Indodana!

Emaswapheleni Wayithola Indodana!

Besele kudlule iminyaka eminengi u-Abrahamu noSara batjhadile. Batjhiya ikhaya labo elinethezekileko e-Uri bayokuhlala ematendeni. USara azange anghonghoyile, ngombana bekamthemba uJehova.

USara kade afuna umntwana kangangobana wathi ku-Abrahamu: ‘Yewungene ikhobokakazi lameli, mhlamunye lizangivusela umndeni.’ Ngokukhamba kwesikhathi, uHagari wabeletha indodana. Ibizo layo kwaba ngu-Itjhimayeli.

Ngokukhamba kwesikhathi, u-Abrahamu nakaneminyaka ema-99 ubudala, umkakhe aneminyaka ema-89, bafikelwa ziimvakatjhi ezintathu. U-Abrahamu wayokuhlala nazo ngaphasi komuthi, wadla nazo. Uyazi bezibobani iimvakatjhezo? Bekuziingilozi! Zathi ku-Abrahamu: ‘Ngiqinisile, unyaka ozako ngesikhathesi, uSara umkakho uzabe sele anendodana.’ USara bekalalele indaba leyo angetendeni ngemva komnyango. Wahleka yedwa wacabanga wathi: ‘Ngingamthola njani umntwana sengiluphele kangaka?’

Enyakeni olandelako, uSara wabeletha indodana, njengombana uJehova bekathembisile. U-Abrahamu wamthiya bona ngu-Isaka, okutjho “Ukuhleka.”

 Ngelinye ilanga uSara wabona u-Itjhimeyeli akokomeja u-Isaka, bekaneminyaka emihlanu ngesikhatheso u-Isaka. Njeke uSara wathi u-Abrahamu akaqotjhe ikhobokakazi lakhe kunye no-Itjhimayeli. Ekuthomeni, u-Abrahamu bekangafuni ukubaqotjha. Kodwana uJehova wathi ku-Abrahamu: ‘Yenza koke uSara akutjela khona. Ngizomtlhogomela u-Itjhimayeli. Kodwana iinzukulwana zakho, zizokuthiyelelwa ngo-Isaka.’

“Ngokukholwa u-Abrahamu wafumana amandla wokubeletha selaluphele nanyana uSara umkakhe bekayinyumba ngombana bekasazi bonyana wethembekile othembisako.”—Hebheru 11:11