Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 11

Ukuvivinywa Kwekholo

Ukuvivinywa Kwekholo

U-Abrahamu wafundisa indodanakhe u-Isaka ukuthanda nokuthemba uJehova nazo zoke iinthembiso zakhe. Kodwana ngesikhathi u-Isaka aneminyaka ema-25 ubudala, uJehova watjela u-Abrahamu bona enze into okubudisi khulu ukuyenza. Bekuyini lokho?

UZimu wathi ku-Abrahamu: ‘Ngibawa uthathe okukuphela kwendodanakho wenze ngayo umhlatjelo entabeni yeMoriya.’ U-Abrahamu bekangalemuki bona uJehova kubayini athi enze njalo. Nanyana kunjalo wamlalela uJehova.

Ekuseni ngakusasa, u-Abrahama wathatha u-Isaka neenceku zakhe ezimbili baya eMoriya. Emalangeni amathathu, bebayibona ikude indawo leyo. U-Abrahama watjela iinceku zakhe ezimbili bona zisale njengombana yena no-Isaka bayokwenza umhlatjelo. U-Abrahamu wathwesa u-Isaka iinkuni, yena waphatha umukhwa. U-Isaka wabuza ubabakhe wathi: ‘Imvana yomhlabelo yona iphi?’ U-Abrahamu wamphendula wathi: ‘Ndodana, uZimu uzasinikela imvana yomhlabelo.’

Kwathi bona bafike entabeni, bakha i-aldari. U-Abrahamu wabopha u-Isaka izandla neenyawo, wamlalisa phezu kwe-aldari.

U-Abrahamu walalamela umukhwa. Nakasenza njalo, ingilozi kaJehova yarhuwelela isezulwini yathi: ‘Abrahamu! Ungamlimazi umsana loyo!  Nje-ke sengiyazi bona uyamesaba uZimu njengombana ungakhenge ungigodlele indodanakho okukuphela kwayo.’ U-Abrahamu wabona iramu libanjwe ngeempondo emthini ositjhutha. Khonokho walisa u-Isaka wenza umhlatjelo ngeramu esikhundleni saka-Isaka.

Kusukela mhlokho uJehova wabiza u-Abrahama ngokuthi mnganakhe. Uyazi bona kubayini ambiza ngomnganakhe? Ngombana u-Abrahama bekenza nanyana yini uJehova ayilindele kuye ngitjho nalokha u-Abrahama ngokwakhe angazwisisi bona kubayini uJehova ambawe bona enze okuthileko.

UJehova wasibuyelela isithembiso sakhe ku-Abrahamu wathi: ‘Ngizokubusisa ngenze iinzukulwana zakho zibe ngangeenkwekwezi.’ Lokho bekutjho ukuthi uJehova bekazokubusisa boke abantu abalungileko ngeenzukulwana zaka-Abrahamu.

“Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngeNdodana yakhe ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubhi, kodwana abe nobuphilo obungapheliko.” —Jwanisi 3:16