Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 10

Khumbula UmkaLothi

Khumbula UmkaLothi

ULothi bekahlala no-Abrahamu umalumakhe enarheni yeKanana. ULothi no-Abrahamu bathoma ukuba nefuyo enengi kangangobana inarha akhange isabanela, yaba yincani bona bangahlala kiyo bobabili. Yeke u-Abrahamu wathi kuLothi: ‘Mtjhana kungcono sihlukane, ummango unabile. Nawukhetha ihlangothi langetlhagwini, mina ngizakuthatha langesewula. Nawuthatha langesewula, mina ngizakutjhinga ngetlhagwini.’ Lokho bekutjengisa ukungabi nomrhobholo kwaka-Abrahamu, akusinjalo?

ULothi wabona iingcenye ehle yenarha. Bekunamanzi amanengi notjani obuhlaza. Wakhetha indawo leyo wathuthela khona nomndenakhe, beyihlanu kweSodoma.

Abantu beSodoma neGomora bebakhohlakele. Ekhabolakhona bebabambi kangangobana uJehova wabewaqunta nokuwabhubhisa amadorobho la. Kodwana uZimu bekafuna ukusindisa uLothi nomndenakhe, yeke wathumela iingilozi zakhe ezimbili bona ziyobayelelisa zithi: ‘Rhabani! Phumani ngombana uJehova sele abandamele ukuzokubhubhisa idorobheli.’

ULothi wathoma wariyada. Yeke iingilozi zambamba ngesandla kanye nomkakhe namadodakazakhe amabili zabakhuphela ngaphandle kwedorobho, zathi: ‘Balekani, nisindise amaphilo wenu! Ningaqali emuva beningajami nemrhobeni, khona ningazukubhujiswa.’

 Lokha nabafika edorobheni leTsowari, uJehova wanisa isibabuli esivuthako phezu kwedorobho leSodoma neGomora. Amadorobho amabili lawo arhayilwa aphela. Ukungalaleli komkaLothi kwamenza waphenduka isiduli setswayi. Kodwana uLothi namadodakazakhe basinda ngombana balalela uJehova. Kufuze bona kwabadanisa ukungalaleli kwakhe. Kodwana kwabathabisa ukuthi bona bazilalela iinqophiso zakaJehova.

“Khumbulani umkaLothi!”—Lukasi 17:32