Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 3

Isethulo Sengcenye 3

Eminyakeni yangemva kwakaKhukhulamungu iBhayibheli liveza ukuthi bebabancani khulu abantu abalotjha uJehova. Hlangana nabantwabo kuno-Abrahamu owaziwa ngokuba mngani kaJehova. Kubayini bekaziwa njalo? Nawumbelethi, siza umntwanakho azwisise bona uJehova unendaba naye begodu ufuna ukumsiza. UJehova wasiza u-Abrahamu nabanye abantu abathembekileko abanjengoLothi noJakopo, yeke nathi siyabona ukuthi singambawa uJehova asisize. Singaqiniseka nangokuthi uJehova uzozizalisa zoke iinthembiso azenzileko.

ENGCENYENI LE

Umbhotjhongo WeBhabheli

Abantu baqunta ukwakha idorobho elinombhotjhongo ofika ezulwini. Kubayini uZimu akhetha ukuraranisa amalimi wabo?

U-Abrahamu NoSara Bamlalela UZimu

Kubayini u-Abrahamu noSara bakhetha ukuthengisa indawo yabo, bayokuphila njengabaphalali eKanana?

Emaswapheleni Wayithola Indodana!

UZimu bekazosizalisa njani isithembiso saka-Abrahamu? Ngimuphi ebekazokuba sitjhaba esikhulu—u-Isaka namkha u-Itjhimayeli?

Khumbula UmkaLothi

UZimu wanisa umlilo nesibabuli eSodoma neGomora. Abhujiselwani amadorobho lawo? Kubayini kufuze sikhumbule umkaLothi?

Ukuvivinywa Kwekholo

UZimu wathi ku-Abrahamu: ‘Ngibawa uthathe okukuphela kwendodanakho wenze ngayo umhlatjelo entabeni yeMoriya.’ U-Abrahamu bekazokuqalana njani nevivinywelo?

UJakopo Wafumana Ubuzibulo

U-Isaka noRabega baba nabasanyana ababili, uJakopo no-Esewu. U-Esewu wavela kokuthoma yeke waba sethubeni lokuzuza ilifa elikhethekileko. Kubayini akhetha isitjhebo kunelifa?

UJakopo No-Esewu Bayacolelana

UJakopo wasithola njani isibusiso sengilozi? Begodu wacolisana njani no-Esewu?