Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 5

Umkhumbi KaNowa

Umkhumbi KaNowa

Ngokukhamba kwesikhathi, abantu baba banengi ephasini. Inengi labo belingakalungi. Ngitjho nezinye iingilozi ezulwini zathoma ukukhohlakala. Zatjhiya ikhaya lazo ezulwini zeza ephasini. Uyazi ukuthi zakwenzelani lokho? Bezifuna ukuba nemizimba yabantu zitjhade nabafazi ephasini.

Abafazi bazo bazibelethela amadodana. Amadodana layo akhula abaziingorho ezitlhorisa abantu. UJehova bekangafuni bona intweleyo iragele phambili yenzeka. Yeke waqunta ukurhayila abantu abambi ngokhukhulamungu.

Kodwana bekunomuntu ebekahlukile. Umuntu loyo bekamthanda uJehova. Ibizo lakhe bekunguNowa. Bekanomfazi namadodana amathathu, uTjhemu, uRhamu noJafethi, nabo bebanabafazi. UJehova watjela uNowa bona akhe umkhumbi omkhulu, ukwenzela bona yena nomndenakhe bakwazi ukusinda kuKhukhulamungu. Umkhumbi ulibhoksi elikhulu elingathaya phezu kwamanzi. UJehova wamtjela nokuthi afake iinlwana ngemkhunjini, khona nazo zizokusinda.

Khonokho, uNowa wathoma ukwakha umkhumbi. Yena nomndenakhe kwabathatha iminyaka ema-50 ukwakha umkhumbi loyo. Bawakha njengombana uJehova abayalile. Phakathi nesikhatheso, uNowa wayelelisa abantu ngoKhukhulamungu. Kodwana akukho namunye owalalelako.

Ekugcineni, kwaba sikhathi sokungena ngemkhunjini. Khesibone ukuthi kwenzekani ngemva kwalokho.

“Njengombana kwakunjalo emihleni kaNowa, kuzakuba njalo-ke ukuza kweNdodana yoMuntu.”—Matewu 24:37