Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 6

Ababunane Bangena Ephasini Elitjha

Ababunane Bangena Ephasini Elitjha

UNowa, umndenakhe, neenlwana bangena ngemkhunjini. UJehova wavala umnyango, lathoma ukuna. Lana khulu umkhumbi wathoma ukuthaya phezu kwamanzi. Ngokukhamba kwesikhathi, iphasi loke lagubuzeswa mamanzi. Boke abantu abangakalungi ebebangaphandle komkhumbi bafa. Kodwana uNowa nomndenakhe bebavikelekile ngemkhunjini. Ungacabanga na indlela ebebathabe ngayo ngokuthi balalele uJehova?

Izulu lana amalanga ama-40 nobusuku obuma-40 ngemva kwalokho lathula. Amanzi athoma ukuphunguka. Ekugcineni, umkhumbi wahlala eentabeni. Kodwana bekusese namanzi amanengi kiyo yoke indawo, yeke uNowa azange akghone ukuphuma khonokho ngemkhunjini.

Amanzi aphunguka aze aphela. UNowa nomndenakhe bahlala isikhathi esingaphezu komnyaka ngemkhunjini. UJehova wabatjela ukuthi sebangaphumela ngaphandle komkhumbi, nabaphumako iphasi loke bekungathi litjha. Bathaba khulu ngokuthi uJehova ubasindisile, begodu bamenzela umnikelo.

UJehova wawuthabela umnikelo loyo, wathembisa nokuthi angekhe asabhubhisa iphasi ngokhukhulamungu. Itshwayo lesithembisweso kwaba lizungu lekosi lokuthoma emkayini. Khewalibona izungu lekosi?

UJehova watjela uNowa nomndenakhe bona babe nabantwana bazalise iphasi.

‘UNowa wangena ngemkhunjini, begodu abantu bebangakhathali ngalokho okuzokwenzeka bekwaba kumhlana kufika umthwalela wabarhurhula boke.’—Matewu 24:38, 39

Funda Okungeziweko

LINGISA IKHOLO LABO

“Wakhamba NoZimu Weqiniso”

UNuwa nomkhakhe baqalana naziphi iintjhijilo ekukhuliseni abantwababo? Balitjengisa njani ikholo ngokwakha umkhumbi?