Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 99

Umphathisikhungo Uthola Iqiniso

Umphathisikhungo Uthola Iqiniso

EFilipi bekunekhoboka lomntazana ebekanedimoni. Idimonelo belenza umntazana lo aphengule begodu bekabenzela imali engangemali labo abamphetheko. Kwathi nakufika uPowula noSilasi eFilipi, bekahlala abalandela mihle namalanga. Idimoni lakhe belimenza arhuwelele athi: “Amadoda la aziinsebenzi zakaZimu ongoPhezulu.” Emaswapheleni, uPowula wathi kilo: ‘Ebizweni lakaJesu, phuma kuye!’ Idimoni laphuma emntazaneni.

Kwathi abanikazi bakhe nabalemuka bona angekhe basathola imali ngomntazana lo, kwabasilinga lokho. Babamba uPowula noSilasi, babasa kwebomthetho bathi: ‘Amadoda la aphula umthetho begodu abanga itlharhararha edorobheni!’ Bomthetho balayela bona uPowula noSilasi barhidlwe bese bafakwa ejele. Umphathisikhungo wabakghurumejela ngaphakathi ekabeni yesikhungo enzima, bewabafaka namakhamandela.

Kwathi ezinye iimbotjhwa nazisalalele njalo, uPowula noSilasi bathoma badumisa uJehova ngeengoma. Ebusuku bamhloko, phakathi namabili, kwasikinyeka iphasi kwanyakaza ijele, iminya- ngo yavuleka, kwatjhaphuluka namakhamandela weembotjhwa namaketani. Umphathisikhungo wagijimela ngaphakathi, nakathi mehlosuka, iminyango ivulekile. Wathatha isabula wathi uyazibulala ngombana iimbotjhwa zibalekile.

Khonokho, uPowula wamvimba wathi: ‘Ungazilimazi ndoda! Soke sisesekhona!’ Umphathisikhungo wangena wawela phambi kwakaPowula noSilasi, wababuza wathi: ‘Kufuze ngenzeni ukuze ngisindiswe na? Bathi kuye: ‘Wena nomndenakho kholwani uJesu, nizakusindiswa.’ Ngemva kwalokho, uPowula noSilasi babafundisa iliZwi lakaJehova, umphathisikhungo nomndenakhe babhajadiswa.

“Kodwana ngaphambi kwakho koke lokho, bazonibamba bese bayanitlhorisa. Bazonisa emasinagogini neenkhungweni begodu nidoselwe phambi kwamakhosi nababusi, koke njalo kube ngebanga lami. Ngalokho nizakuba bofakazi kibo.”—Lukasi 21:12, 13