Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 97

UKorneliyasi Wamukela Ummoya Ocwengileko

UKorneliyasi Wamukela Ummoya Ocwengileko

EKhesariya bekunendoda ibizo layo kunguKorneliyasi, beyisikhulu samajoni wamaRoma. Nanyana bekangasuye umJuda kodwana amaJuda bewamhlonipha tle! Bekanokukholwa kuJehova athandaza qobe. Ngelinye ilanga, kwabonakala ingilozi kuye yathi: ‘UZimu uyizwile imithandazwakho.’ Yeke thumela amadoda edorobheni leJopa ayokubizela uPitrosi umtjele bona ubawa ukumbona. Azange asamorosa isikhathi uKorneliyasi wathumela amadoda amathathu eJopa, indawo engaba makhilomitha ama-48 (amamayela ama-30) eSewula.

Asahlezi eJopa, uPitrosi waba nombono. Wabona iimbandana ebezingakavumeleki ukudliwa maJuda. Kwathi kusesenjalo, wezwa ilizwi lithi akadle. Wala, wathi: ‘Solo kwabangimi angikabi ukudla isibandana esisilapheleko.’ Ilizwelo lathi: ‘Ungathomi uthi iimbandanezi zisilaphele. UZimu uzihlambululile.’ Watjelwa nokuthi: ‘Kunamadoda amathathu emnyango. Khamba nawo amadoda lawo.’ UPitrosi waya emnyango wabuza amadoda lawo ukuthi abekwa yini lapho. Amphendula  athi: ‘Sithunywe nguKorneliyasi, isikhulu samajoni wamaRoma. Kufanele uyombona emzinakhe eKhesariya.’ UPitrosi wawemukela emzinakhe, alala khona. Ekuseni, wakhamba namadoda lawo, waphekelelwa nangabanye abazalwana beJopa kwayiwa eKhesariya.

UKorneliyasi nakabona uPitrosi waguqa phasi ngamadolo. UPitrosi wathi: ‘Sikima! Nami ngimumuntu ozifanela nawe. UZimu uthe ngize emzinakho, ngitjho nanyana amaJuda angangeni emizini yabantu abangasiwo amaJuda. Alo ungibizeleni?’

UKorneliyasi wathi kuye: ‘Emalangeni amane bengithandaza kuZimu, ingilozi yathi ngikubize. Ngibawa usifundise amezwi kaJehova.’ UPitrosi wathi: ‘Sengiyazi ukuthi uZimu akakhethi. Wamukela woke umuntu ofuna ukumlotjha.’ UPitrosi wabafundisa izinto ezinengi ngoJesu. Kusese njalo, ummoya ocwengileko wahlala phezu kwakaKorneliyasi nalabo ebebasemzinakhe, boke njalo babhajadiswa.

“Kodwana omesabako [uZimu] enze okulungileko nanyana angewasiphi isizwe uyamukeleka kuye.”—IzEnzo 10:35