Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 102

Isambulo SakaJwanisi

Isambulo SakaJwanisi

Ngesikhathi umpostoli uJwanisi asibotjhwa esihlengeleni sePatmosi, uJesu wamtjengisa imibono eli-16, ngezinto ebezizokwenzeka ngengomuso. Imibono leyo beyitjengisa indlela uJehova azokuhlanza ngayo ibizo lakhe, ukufika komBuswakhe nokwenziwa kwentando yakhe ephasini njengezulwini.

Embonweni uJwanisi ubona uJehova asesihlalweni sakhe esiphazimulako, ngapha ubhodwe badala abama-24 abambethe izambatho ezimhlophe bathwele neenhlohlo zegolide. Kwatlwebha imibani kwazwakala netjhada lemiijijo enamndla. Abadala abama-24, bahloma iinhloko phasi phambi kwakaJehova bamlotjha. Kwathi kusese njalo, uJwanisi wabona iwomakazi labantu elivela eentjhabeni zoke zephasi neenlimi lilotjha uJehova. IMvana enguJesu yelusa abantwabo ibasa emanzini wokuphila. Kwalandela omunye godu umbono, lapho uJesu sekabusa njengeKosi ezulwini nabadala abama-24. Kuvele omunye godu umbono uJwanisi abone uJesu alwa nenyoka enguSathana namadimonakhe. UJesu wabaphosela phasi ephasini.

 Nje-ke uJwanisi sekabona isithombe esihle seMvana nabazi-144 000 bajame eNtabeni iZiyoni. Wabona nengilozi iphapha phezulu itjela abantu ephasini bonyana basabe uZimu bebamlotjhe.

Embonweni owalandela loyo, wabona kuliwa ipi ye-Arimagedoni. Epini leyo uJesu namajonakhe bahlula uSathana nephasi lakhe elikhohlakeleko. Embonweni wokugcina, uJwanisi wabona ukuzwana okupheleleko ezulwini nephasini. USathana nabantu bakhe barhayilwe unomphela. Ngemva kwalapho, abantu boke ephasini besele bahlonipha ibizo lakaJehova, balotjha yena yedwa.

“Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nomfazi, naphakathi kweenzukulwana zakho neenzukulwana zakhe; zona zizakutshidlha ihlokwakho wena ulume isithende sazo.”—Genesisi 3:15