Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 96

UJesu Ukhetha USawula

UJesu Ukhetha USawula

USawula bekasisakhamuzi seRoma esabelethelwa edorobheni leTarsusi. BekamFarisi ebakanelwazi tle kezomThetho wamaJuda, ahloye namaKrestu ngendlela erarako. Bekafika kanye kuzwakale, afese arhudule amadoda amaKrestu nabafazi bakhona emizinabo abaphose ejele. Nangesikhathi iwoma labantu abakwatileko likghadlha uStefani ngamatje wabe wafa, uSawula naye bekajame lapho abukele.

Into yokubopha amaKrestu eJerusalema beyingamanelisi. Wabawa umphristi omkhulu bona athumele yena eDamaseku, akwazi ukuwazuma kuhle amaKrestu la. Wathi nakalalamela idorobho, wabetjhwa mkhanyo ohlabako wabe waduleka phasi. Wezwa ilizwi lithi: ‘Sawula kubayini ungitlhorisa kangaka?’ USawula wabuza wathi: ‘Ungubani wena?’ Laphendula lathi: ‘NginguJesu. Khamba uye eDamaseku nawufika lapho uzakufumana okufuze ukwenze.’ Khonokho, uSawula waphophala, kwafuze adoswe abe ayokufika edorobheni.

EDamaseku bekunomfundi othembekileko ibizo lakhe kungu-Ananiyasi. UJesu wakhuluma naye embonweni wathi: ‘Khamba uye emzini kaJuda endledlaneni ekuthiwa nguNqophile, ufune umuntu ibizolakhe elinguSawula.’ U-Ananiyasi athi: ‘Kosi ngizwe imibiko ngendoda leyo. Ibopha abantu bakho ibafake emajele.’ Kodwana uJesu wathi: ‘Khamba uye kuye, ngikhethe yena uSawula bonyana kube nguye otjhumayela iindaba ezimnandi eentjhabeni ezinengi.’

U-Ananiyasi afese amthole uSawula athi kuye: ‘Sawula mfowethu, uJesu ungithume kobana ngizokuvula amehlo.’ Khonokho uSawula amehlwakhe avuleke. Wafunda ngoJesu bewaba mlandelakhe. Wabhajadiswa wabamKrestu, wathoma ukutjhumayela emasinagogini nabanye abalandeli bakaKrestu. Ibone ngamehlwengqondo  indaba le, amaJuda athukwe ayahlengezela njengombana abona uSawula nangu ufundisa abantu ngoJesu. Abe abuza athi: ‘Indoda le akusiyo leya ebeyizumana nabafundi bakaJesu phasi phezulu?’

Kwaba minyaka emithathu yoke uSawula atjhumayeza izakhamuzi zeDamaseku. AmaJuda bekamhloyile uSawula enza namano wokumbulala. Abazalwana bezwa ngamano lawo, bamsiza wabaleka. Bamfaka ngemantjini bamkhipha ngembobo ebiyisebodeni ephumela ngaphandle kwedorobho.

USawula nakaya eJerusalema, walinga ukuzihlanganisa nabazalwana. Indaba kukuthi bebamsaba nala adlule khona. Kwathi omunye umfundi onomusa onguBharinabhasi ibizo lakhe, wathatha uSawula waya naye ebapostolini wafese waqinisekisa ukuthi uSawula utjhugulukile kwamambala. Wathoma lapho-ke uSawula ukutjhumayela iindaba ezimnandi ngetjiseko asebenza nebandla leJerusalema. Ekukhambeni kwesikhathi ibizo lakhe latjhentjha wabizwa ngoPowula.

“UKrestu Jesu weza ephasinapha ukuzokusindisa izoni, engingesikhulu sazo.”—1 Thimothi 1:15