Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 98

Iintjhaba Ezinengi Ziba MaKrestu

Iintjhaba Ezinengi Ziba MaKrestu

Abapostoli bawulalela umyalo kaJesu wokurhatjha iindaba ezimnandi kilo loke iphasi. Ngomnyaka ka-47 emihleni leyo, abazalwana be-Anthiyorhiya bathumela uPowula noBharinabhasi ekhambweni lokutjhumayela. Abatjhumayeli ababili abakhutheleko labo bakhamba yoke inarha ye-Asia Minor, okuyiDerbe, iListra, ne-Ikhoniyo.

UPowula noBharinabhasi batjhumayela yoke indawo, kwabanjingileko nabatlhagako, abancani nabadala. Abantu abanengi bakuthabela ukwazi iqiniso ngoKrestu. Ngesikhathi uPowula noBharinabhasi batjhumayeza umbusi weSayipurasi, uSerigiyusi Powula, kwafika usomlingo wabaphazamisa. UPowula watjela usomlingo loyo wathi: ‘UJehova uzokurarana nawe.’ Khonokho, usomlingo waphophala. Kwathi uMbusi uSerigiyusi Powula nakabona lokho, waba likholwa.

UPowula noBharinabhasi batjhumayela yoke indawo, bangena umuzi nomuzi, emamarageni, endleleni, nemasinagogini. Nabalapha indoda erholopheleko eListra, abantu ababona ikarisomraro leyo bacabanga ukuthi abantwaba babozimu, nje-ke balinga ukubalotjha. Kodwana uPowula noBharinabhasi babavimba, bathi: ‘Lotjhani uZimu kwaphela! Thina sibabantu nje.’ Ngemva kwalokho amanye amaJuda enza isiqubuthu bona sijikele uPowula. Isiqubuthweso samkghadlha ngamatje, samrhudulela ngaphandle kwedorobho, samtjhiya lapho bona afele khona. Kodwana uPowula bekasaphila! Khonapho, kwafika abazalwana bazomphulusa, bamthatha babuyela naye edorobheni. Nakapholako, uPowula wabuyela e-Anthiyorhiya.

Ngomnyaka ka-49 emihleni yabapostoli, uPowula wathatha elinye ikhambo. Ngemva kokubuyela e-Asia Minor ayokuhlola abazalwana  balapho, wakhamba wayokutjhumayela iindaba ezimnandi eYurobhu. Waya e-Athene, e-Efesu, eFilipi, eThesalonika nakwezinye iindawo. USilasi, uLukasi nesokana elaziwa ngoThimothi balandela uPowula ekhambweni lakhe. Basebenza boke, bavakatjhela amabandla bawakhuthaza. UPowula wahlala eKorinte unyaka nesiquntu, akhuthaza abazalwana balapho. Watjhumayela, wafundisa, watlolela namabandla amanengi iincwadi. Bekenza namatende. Ngemva kwalokho, uPowula wabuyela e-Anthiyorhiya.

Ngokukhamba kwesikhathi, ngomnyaka ka-52, emihleni leyo, uPowula wathatha ikhambo lesithathu, la athoma khona e-Asia Minor. Wakhamba bewayokufika eFilipi wehla njalo wayokungena neKorinte. UPowula wahlala iminyaka eembalwa e-Efesu, afundisa, apholisa, asiza namabandla. Bekabeka neenkulumo mihle namalanga ewolweni lesikolo salapho. Abantu abanengi bebeza bazomlalela, batjhugulule neendlela zabo zokuphila. Emaswapheleni, ngemva kokutjhumayela iindaba ezimnandi eendaweni ezinengi, uPowula watjhinga eJerusalema.

“Ngalokho khambani niye ebantwini boke nanyana kukuphi, nibenze abafundi.”—Matewu 28:19