Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 95

Beyingekho Into Engabavimba

Beyingekho Into Engabavimba

Bekunendoda ebeyingakwazi ukukhamba ihlala ihlezi esangweni lethempeli. Ngelinye ilanga yabona uPitrosi noJwanisi baya ethempelini. Yathi kibo: ‘Ngibawa ningiphe intwanyana.’ UPitrosi wathi: ‘Ngingakupha okungcono khulu kunemali. Ebizweni lakaJesu sikima!’ UPitrosi wayisikimisa ayibambe ngesandla yathoma ukukhamba. Iwoma labantu lathaba kangangani nalibona into enje, abantu abanengi babamakholwa mhlokho.

Abaphristi nabaSadusi kwabasilinga khulu lokho. Babamba abapostoli babasa ekhotho, bafese babatjhuka ngemibuzo bathi: ‘Ngubani oniphe amandla wokupholisa indoda le?’ UPitrosi wathi: ‘Amandla la siwafumana kuJesu Krestu enambulalako.’ Abadosiphambili bekolo barhuwelela bathi: ‘Lisani ukukhuluma ngoJesu!’ Abapostoli bathi: Kufanele sikhulume ngaye, begodu angeze salisa.’

UPitrosi noJwanisi nabaqeda ukutjhatjhululwa, barhabela kabanye abafundi babahlathululela ngokwenzekileko. Bathandaza ndawonye babawa uJehova bathi: ‘Sibawa usisize sibe nesibindi ukwenzela bona sirage nomsebenzakho.’ UJehova wabapha ummoya ocwengileko, bahlabela phambili nokutjhumayela nokulapha abantu. Abantu abanengi baba makholwa. AbaSadusi babanomrhobholo, bathatha abapostolaba bayobabopha ejele. Phakathi kobusuku, uJehova wathumela ingilozakhe yafese yavula iminyango yejele, yathi ebapostolini: ‘Buyelani ethempelini niyokufundisa khona.’

Nakusako mhlokho, ikhotho eKulu yabadosi phambili bekolo yafumana umbiko othi: ‘Ijele lisakhiyiwe kodwana abantu ebebabotjhwe ngapho abekho, basethempelini bayafundisa.’ Bababamba godu abapostolaba bababuyisela eKhotho. Umphristi omkhulu wathi: ‘Siyanikhalima, lisani ukukhuluma ngoJesu!’  UPitrosi wathi: “Kufuze bona silalele uZimu kunabantu.”

Abadosi phambili bekolo bebakwate baphelile, kangangokuthi bebafuna ukubulala abapostolaba. Kodwana umFarisi onguGamaliyeli ibizo lakhe wasikima wathi: ‘Yelelani!’ Kungenzeka uZimu unamadoda la. Kghani nifuna ukulwisana noZimu?’ Basilalela iseluleko sakhe. Ngemva kokuthi babarithe ngesibebhu, babakhalima godu ukuthi balise ukutjhumayela bebabatjhaphulula bakhamba. Kodwana lokho akhenge kubavimbe abapostoli. Bahlabela phambili ngesibindi batjhumayela iindaba ezimnandi, ethempelini nemzini ngomuzi.

“Kufuze bona silalele uZimu kunabantu.” —IzEnzo 5:29