Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 103

“UmBuswakho Awufike”

“UmBuswakho Awufike”

UJehova usithembisile wathi: ‘Ukulila angeze kusaba khona, ubuhlungu, amagulo kunye nokufa. Ngizakusula zoke iinyembezi emehlwenabo. Izinto zokuthoma zidlulile.’

UJehova wabeka u-Adamu no-Eva esimini ehle ye-Edeni bahlala lapho ngokuthula bathabile. Bebazokulotjha uBababo wezulwini bebazalise nephasi ngabantwababo. U-Adamu no-Eva kwabhala sebadelele uJehova, kodwana nakuyihloswakhe yona akhenge itjhentjhe. Encwadini le sifundile ukuthi uZimu yoke into ayithembisako uyenza njengoba injalo. UmBuswakhe nawo uzokuletha iimbusiso ephasini njengokwesithembiso sakhe ku-Abrahamu.

Kungasikade uSathana namadimonakhe kuzabe kungasakhulunywa ngabo. Woke umuntu ophila ephasini uzabe alotjha uJehova. Angekhe sisafa nofana sigule. Sizokuhlala simiqemani ilanga nelanga sithabele nepilo. Iphasi lizokuba yipharadesi. Woke umuntu uzokuba  nokudla okunepilo, nekhaya eliphephileko. Naba- ntu bazokuba nomusa kunokuthi babe nelunya. Iimbandana zomango angekhe zisabanelaka nathi angeze sisazisaba.

Kuzosithabisa khulu nokubona uJehova avusa abantu emathuneni. Sizokuhlangabeza abantu abanjengo-Abela, uNowa, u-Abrahamu, uSara, uMosi, uRuthe, u-Esta noDavida. Abantwabo bayokuphila nathi ePhasini eliyipharadesi. Kuzokuhlale kunomsebenzi omnengi okarisako esizowenza.

UJehova ufuna ube sendaweni leyo. Kulapho ozokuthoma ukumazi khona. Asitjhideleni kuJehova ilanga nelanga bekube siphelani!

“Ufanele wena [“Jehova,” NW] Zimethu, ukwamukela idumo, ubukhosi namandla ngombana nguwe owabumba koke begodu koke okukhona kwadalwa ngentando yakho.”—IsAmbulo 4:11