Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 94

Abafundi Bamukela Ummoya Ocwengileko

Abafundi Bamukela Ummoya Ocwengileko

Emalangeni alitjhumi ngemva kokuthi uJesu abuyele ezulwini, abafundi bakhe bamukela ummoya ocwengileko. Bekumnyanya wePentekoste, abantu bebeze eJerusalema bavela endaweni ezihlukahlukeneko bazokugindinga. Pheze bekunafundi bakaJesu abangaba li-120, bahlangene ekamarweni eliphezulu lemzini loyo. Kusesenjalo kwenzeka into erarako. Into enjengelangabi lomlilo yahlala phezu kweenhloko zabafundi, bebathoma ukukhuluma amalimi ahlukahlukeneko. Kwazwakala itjhada elingathi ngelomoya onamandla lazala indlu yoke.

Iimvakatjhi ezivela kezinye iinarha ebezize eJerusalema zalizwa nazo itjhadelo zagijimela ngendlini zifuna ukubona into eyenzekako le. Zarareka khulu nazizwa abafundi bakhuluma amalimi la. Zathi: ‘Abantwaba bavela eGalile. Alo-ke kuza njani ukuthi bakhulume amalimi wethu wokubelethwa?’

Yeke uPitrosi nabanye abapostoli basikima bajama phambi kwewoma labantwaba. UPitrosi wahlathululela abantwaba ukuthi uJesu  wabulawa njani nokuthi uJehova wamvusa njani. UPitrosi wathi: ‘Nje uJesu sekasezulwini ngesigomeni sakaZimu, usithululele nommoya ocwengileko njengokusithembisa kwakhe. Ngikho-ke nibone benezwa imikarisisomraro.’

Abantu bathatjiswa mamezwi atjhiwo nguPitrosi la, bambuza nokuthi: ‘Alo kufuze senzeni thina?’ Wathi kibo: ‘Phendukani ezonweni zenu bese niyabhajadiswa ebizweni lakaJesu. Nizakwamukela nesipho sommoya ocwengileko.’ Mhlokho kwabhajadiswa abantu pheze abangaba zii-3 000. Kusukela kwamhlokho, abafundi banda njalo eJerusalema. Basizwa mummoya ocwengileko abapostoli basungula amabandla ukwenzela bona bakwazi ukufundisa abafundi zoke izinto uJesu abafundisa zona nabayala ngazo.

“Lokha nawuvuma ngomlomakho bona uJesu uyiKosi, bewukholwe ngehliziywakho bona uZimu wamvusa kabafileko, uzokusindiswa.”—Roma 10:9