Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 14

Isethulo Sengcenye 14

AmaKrestu wokuthoma arhatjha iindaba ezimnandi zomBuso eendaweni ezikude zephasi. UJesu wawanqophisa ukuthi ayokutjhumayela kuphi, wabe wawasiza nangokuyikarisomraro bona akghone ukufundisa abantu ngamalimi wabo wokubelethwa. UJehova wawapha isibindi namandla wokuhlula ukutlhoriswa.

UJesu wembulela umpostoli uJwanisi umbono wephazimulo kaJehova. Komunye wemibono leyo, uJwanisi wabona umBuso wezulwini uhlula uSathana bewaqeda nokulawula kwakhe unomphela. Bese kwaba nomunye godu umbono lapho abona khona uJesu abusa njengeKosi nabakhambisani bakhe abazi-144 000. UJwanisi wabona nephasi loke litjhuguluka liba yipharadesi, lapho-ke woke umuntu bekalotjha uJehova ngokuthula nangebumbano.

ENGCENYENI LE

Abafundi Bamukela Ummoya Ocwengileko

Ngiwaphi amandla anzeka ngokuyikarisomraro ummoya ocwengileko owabapha wona?

Beyingekho Into Engabavimba

Abadosi phambili bekolo ababulala uJesu kwanjesi besele balinga ukuthulisa abafundi bakhe. Kodwana babhalelwa.

UJesu Ukhetha USawula

USawula ulinaba lamaKrestu elinenturhu, kodwana lokho bekufuze kutjhuguluke.

UKorneliyasi Wamukela Ummoya Ocwengileko

Kubayini uZimu athumela uPitrosi emzini womuntu lo angasuye ngitjho nomJuda?

Iintjhaba Ezinengi Ziba MaKrestu

Umpostoli uPowula nabakhambisani bakhe abatjhumayela kezinye iinarha bathomisa ukutjhumayela eenarheni ezikude.

Umphathisikhungo Uthola Iqiniso

Amadimoni, ukusikinyeka kwephasi nomkhonto kuhlangana njani nendaba le?

UPowula NoThimothi

Amadoda amabili la abangani asebenza ndawonye lokho bakwenza iminyaka eminengi.

UPowula Uthunyelwa ERoma

Ikhambweli liyingozi, kodwana abukho ubudisi ubungavimba umpostoli lo.

Isambulo SakaJwanisi

UJesu umtjengisa imibono ngengomuso.

“UmBuswakho Awufike”

Isambulo sakaJwanisi sitjhengisa ukuthi umBuso kaZimu uzolitjhugulula njani ukuphila ephasini.