Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 89

UPitrosi Uphika UJesu

UPitrosi Uphika UJesu

Ngesikhathi uJesu anabapostoli bakhe ekamerweni eliphezulu wathi kibo: ‘Noke nje nizongitjhiya namhlanjesi ebusuku.’ UPitrosi wathi yena: ‘Ingasi mina! Wabe wathi ngitjho nanyana bangakutjhiya boke, mina angekhe ngakwenza lokho.’ Kodwana uJesu wathi kuPitrosi: ‘Ngaphambi kobana umkukurumbu ulile uzabe ukuphike kathathu.’

Kuthe amasotjha nakathatha uJesu akhamba naye endlini kaKhayafasi, abapostoli abanengi besele babalekile. Kodwana ababili balandela isiqubuthu. Munye wabo bekunguye uPitrosi. Wangena phakathi ejaradeni nemzini kaKhayafasi wazifuthumeza emlilweni. Ekukhanyeni umntazana wabona ubuso bakaPitrosi wathi: ‘Ngiyakwazi wena! BewunoJesu.’

UPitrosi wathi: ‘Awa, bengingasi naye mina! Angazi bona ukhuluma ngani!’ Watjhinga eyegeni. Kungasikade omunye umntazana wambona, watjela isiqubuthu wathi: ‘Indoda le beyinoJesu!’ UPitrosi wathi: ‘Angimazi kwaJesu loyo mina!’ Indodenyapha yathi: ‘Wena ungomunye wabo! Ngizwa ngendlela okhuluma ngayo ukuthi ubuya eGalile noJesu.’ Kodwana uPitrosi wafunga wathi: ‘Angimazi uJesu mina!’

Ngesikhatheso umkukurumbu walila. UPitrosi wabona uJesu ajika amqala. Wakhumbula amezwi kaJesu, waphumela ngaphandle walila kabuhlungu.

Ngesikhatheso ikhotho yeSanhedrin yathumela uJesu bona ayokugwetjwa esigodlweni kuKhayafasi. Bese vele baqunte ukumbulala uJesu, nje bebamane bafuna isizathu. Kodwana akhenge bafumane into abangamangalela ngayo. Nje-ke uKhayafasi wabuza uJesu wathi: ‘UyiNdodana kaZimu na?’ UJesu waphendula wathi: ‘Iye ngingiyo.’ Yeke uKhayafasi wathi: ‘Nako-ke abusekho obunye ubufakazi esingathi sitjhoda ngabo, indoda le ikhohlakele!’ Abantu abasekhotho bavumelana naye bathi: ‘Ayibulawe indoda le.’ Bambetha,  bamkhafulela, bavale amehlwakhe, bambethe ngemva kwalokho bathi: ‘Nangabe umphorofidi itjho bona ubetjhwe ngubani!’

Nakusako bathatha uJesu bakhamba naye ekhotho ekulu bambuza godu bathi: ‘UyiNdodana kaZimu?’ UJesu waphendula wathi: ‘Uyatjho ngokwakho ukuthi ngingiyo.’ Ngokutjho kwakhe njalo bamfumana anomlandu wokukhuluma amezwi akhohlakeleko ngoZimu, yeke bakhamba naye esigodlweni sakaPontiyasi Pilatu, umbusi omRoma. Kwenzekani ngemva kwalokho? Akhesibone.

“Isikhathi . . . sebesilapha, lapha noke nje nizakurhatjheka khona, omunye nomunye aye kwakhe mina ngisale ngingedwa. Nokho angisingedwa ngombana uBaba unami.”—Jwanisi 16:32