Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 88

UJesu Uyabotjhwa

UJesu Uyabotjhwa

UJesu nabapostoli bakhe bakhamba emrhobeni weNtaba yama-Oliva iKedroni. Bekungemva kwamabili inyanga izele. Nabafika esimini yeGetsemani, uJesu wathi kibo: ‘Yijani nihlezi lapha nilindile.’ Ngemva kobana atjhwe njalo uJesu wakhambakhamba wangenelela esimini waguca ngamadolo. Gade atshwenyekile emoyeni, wathandaza kuJehova wathi: ‘Ayenzeke intando yakho.’ Yeke uJehova wathumela ingilozi bona izokuqinisa uJesu. UJesu nakabuyela kubapostoli bakhe, wabafumana balele bobathathu njalo. Wathi kibo: ‘Vukani! Akusisikhathi sokulala lesi. Sifikile isikhathi sokuthi nginikelwe ezandleni zamanabami.’

Ingasikade uJudasi wafika, bekakhamba nabantu abanenturhu baphethe iinsabula nemikhonto. Bekazi kuhle ukuthi uzomfumanaphi uJesu, angitjho bebaveme ukuza esimini le baboke. UJudisi watjela amasotjha bona yena uzowatjengisa uJesu. Wavele watjhinga kuJesu wafika wathi kuye: ‘Akwande Mfundisi,’ ngemva kwalokho wammanga. UJesu wathi kuye: ‘Judasi uthengisa ngami ngokuthi ungimmange?’

UJesu wabandamela isiqubuthwini sabantu abakhamba noJudasi wababuza: ‘Nifuna ubani?’ Baphendula bathi: ‘Sifuna uJesu weNazaretha.’ Yena wabaphendula wathi: ‘Ngimi uJesu,’ amadoda la adeda isinyava, awela phasi. UJesu wababuza godu wathi: ‘Nifuna ubani?’ Baphendula godu bathi: ‘Sifuna uJesu weNazaretha.’ Yeke uJesu wathi: ‘Nginitjelile ukuthi ngimi uJesu. Lisani amadoda la akhambe nanifuna mina.’

UPitrosi uthe nakabonako ukuthi kwenzekani, wakhipha isabulakhe warharhabula indlebe yesisebenzi somphristi omkhulu. Kodwana uJesu wathinta indlebe yendoda le yaphola.  Ngemva kwalokho wathi kuPitrosi: ‘Bisela isabulakho la ihlala khona. Nawulwa ngesabula uyokubulawa ngesabula.’ Amasotja abamba uJesu ambopha izandla, ngemva kwalokho abapostoli babaleka. Isiqubuthu sabantwesi sakhamba naye samusa kumpristi u-Anasi. Kwathi yena wamphenyisisa ngemibuzo bese wamthumela kumphristi omkhulu uKhayafasi. Yini eyenzeka ngabapostoli bakaJesu?

“Ephasinapha nizakuhlupheka, kodwana yibani nesibindi iphasi ngilahlulile!”—Jwanisi 16:33.