Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 90

UJesu ufela eGolgotha

UJesu ufela eGolgotha

Abaphristi abakhulu bathatha uJesu baya naye esigodlweni sombusi omkhulu. UPilatu wafese wababuza: ‘Umuntwabantu lo uniphosisele ngani?’ Bathi kuye: ‘Umuntu lo uzibiza ngekosi.’ UPilatu wabuza uJesu wathi: “UyiKosi yamaJuda na?” UJesu wathi: “Umbuswami awusiwo wephaseli.”

UPilatu wathumela uJesu kuHerode, umbusi weGalile ukuthi ayomphenya. UHerode naye akhenge amfumane amlandu uJesu, yeke wambuyisela emva kuPilatu. UPilatu watjela abantu wathi: ‘UHerode naye akhenge afumane umlandu emntwinabantu lo.’ Yeke ngizomtjhaphulula. Iwomakazi labantu lathi: ‘Akabulawe, sithi mbulale!’ Amajoni amritha ngesibebhu, amkhafulela abe amwahla ngetlabha. Athatha isihlohlo sameva amthwesa ehloko, abukisa ngaye athi: ‘Bayede kosi yabaJuda.’ UPilatu wabuyelela godu wathi ewomeni labantu: ‘Umuntu lo ngimfumene anganamlandu.’ Iwoma labantweli lathoma larhuwelela lathi: ‘Mbethele! Mbethele!’ Emaswapheleni uPilatu wathi yenimthatheni nina nimbethele.

Bamthatha uJesu baya naye entabeni ebizwa ngeGolgotha, bafese bambethela esigodweni esilele phasi, ngemva kwalokho basijamisa. UJesu wathandaza wathi: ‘Baba balibalele abakwazi abakwenzako.’ Abantu bebasolo babukisa ngaye bathi: ‘Nangabe uyiNdodana kaZimu yewehle esigodwenapho! Yewuzisindise.’

Esinye seenlelesi ebesibethelwe noJesu esigodweni sathi: “Jesu ungikhumbule nawufika embuswenakho.” UJesu wasithembisa isilelesi wathi: ‘Ngiqinisele ngiyakutjela namhlanjesi bona uzakuba nami ePharadesi.’ Ngemva kwamadina, kwabanzima enarheni ama-awara amathathu. Abanye abafundi bebajame hlanu kwesigodo noMariya unina likaJesu. UJesu watjela uJwanisi bonyana asale atlhogomela unina.

Ekugcineni, uJesu wathi: “Sekuphethekile.” Wakhothamisa ihloko wafa. Khonokho, kwaba nokusikinyeka kwephasi okuhlahlathelisako. Ethempeleni bekunerharideni ebelihlukanisa ingcenye eCwengileko  nengcenye eCwenge khulu, irharidenelo larathuka phakathi mhlokho. Umphathimabutho wathi: ‘Mbala le bekuyiNdodana kaZimu.’

“Kiyo, esinye nesinye isithembiso sakaZimu ‘singu-Iye.’” —2 Korinte 1:20