Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 90

UJesu ufela eGolgotha

UJesu ufela eGolgotha

Abaphristi abakhulu bathatha uJesu baya naye esigodlweni sombusi omkhulu. UPilatu wafese wababuza: ‘Umuntwabantu lo uniphosisele ngani?’ Bathi kuye: ‘Umuntu lo uzibiza ngekosi.’ UPilatu wabuza uJesu wathi: “UyiKosi yamaJuda na?” UJesu wathi: “Umbuswami awusiwo wephaseli.”

UPilatu wathumela uJesu kuHerode, umbusi weGalile ukuthi ayomphenya. UHerode naye akhenge amfumane amlandu uJesu, yeke wambuyisela emva kuPilatu. UPilatu watjela abantu wathi: ‘UHerode naye akhenge afumane umlandu emntwinabantu lo.’ Yeke ngizomtjhaphulula. Iwomakazi labantu lathi: ‘Akabulawe, sithi mbulale!’ Amajoni amritha ngesibebhu, amkhafulela abe amwahla ngetlabha. Athatha isihlohlo sameva amthwesa ehloko, abukisa ngaye athi: ‘Bayede kosi yabaJuda.’ UPilatu wabuyelela godu wathi ewomeni labantu: ‘Umuntu lo ngimfumene anganamlandu.’ Iwoma labantweli lathoma larhuwelela lathi: ‘Mbethele! Mbethele!’ Emaswapheleni uPilatu wathi yenimthatheni nina nimbethele.

Bamthatha uJesu baya naye entabeni ebizwa ngeGolgotha, bafese bambethela esigodweni esilele phasi, ngemva kwalokho basijamisa. UJesu wathandaza wathi: ‘Baba balibalele abakwazi abakwenzako.’ Abantu bebasolo babukisa ngaye bathi: ‘Nangabe uyiNdodana kaZimu yewehle esigodwenapho! Yewuzisindise.’

Esinye seenlelesi ebesibethelwe noJesu esigodweni sathi: “Jesu ungikhumbule nawufika embuswenakho.” UJesu wasithembisa isilelesi wathi: ‘Ngiqinisele ngiyakutjela namhlanjesi bona uzakuba nami ePharadesi.’ Ngemva kwamadina, kwabanzima enarheni ama-awara amathathu. Abanye abafundi bebajame hlanu kwesigodo noMariya unina likaJesu. UJesu watjela uJwanisi bonyana asale atlhogomela unina.

Ekugcineni, uJesu wathi: “Sekuphethekile.” Wakhothamisa ihloko wafa. Khonokho, kwaba nokusikinyeka kwephasi okuhlahlathelisako. Ethempeleni bekunerharideni ebelihlukanisa ingcenye eCwengileko  nengcenye eCwenge khulu, irharidenelo larathuka phakathi mhlokho. Umphathimabutho wathi: ‘Mbala le bekuyiNdodana kaZimu.’

“Kiyo, esinye nesinye isithembiso sakaZimu ‘singu-Iye.’” —2 Korinte 1:20