Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 93

UJesu Ubuyela Ezulwini

UJesu Ubuyela Ezulwini

UJesu wayokuhlangana nabalandeli bakhe eGalile, wabayala ngamezwi aqakatheke khulu athi: ‘Khambani niyokwenza abafundi eentjhabeni zoke. Nibafundise zoke izinto enginifundise zona benibabhabhadise.’ Wabathembisa nokuthi: ‘Nikhumbule, ngizokuhlala nginani.’

Phakathi namalanga ama-40, ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu wazibonakalisa nakabanye abafundi abamakhulu eGalile neJerusalema. Wabafundisa iimfundo eziqakathekileko, wabe wabenzela nemikarisomraro eminengi tle! Emveni kwalokho, wayokuhlangana nabapostoli bakhe kokugcina, eNtabeni yama-Oliva. Wathi: ‘Ningakhambi eJerusalema. Lindelani lokho uBaba anithembise khona.’

Abapostolaba bebangakuzwisisi akutjhoko. Bambuza bathi: ‘Sewuyokuba yiKosi yakwa-Israyeli na?’ UJesu wathi: ‘Okwanje asikafiki isikhathi sakaJehova bonyana angenze iKosi. Ingasikade nizokwamukeliswa amandla avela emmoyeni ocwengileko, bese niba bofakazi bami. Nizakutjhumayela eJerusalema, eJudiya neSamariya, nakezinye iinarha zephasi.’

Kusesenjalo, uJesu waphakamela phezulu emkayini, ilifu lamembesa. Abafundi basolo baqale phezulu, kodwana besele asithele.

Abafundi nabo bakhamba eNtabeni yama-Oliva babuyela eJerusalema. Bebavame ukuhlangana ekamarweni eliphezulu bathandaze. Bebalindele uJesu bonyana abanikele ezinye iinqophiso.

“Nje-ke ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.”—Matewu 24:14