Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 91

UJesu Uyavuswa

UJesu Uyavuswa

Ngemva kokuthi uJesu afe, uJosefa wabawa isidumbu sakhe kuPilatu. UJosefa waphuthela isidumbeso ngetjhila lelineni wasizesa nangeenongo, wasibulunga ethuneni. Ngemva kwalokho wageda ilitje elikhulu wavala ngalo umnyango wethuna. Abaphristi abakhulu batjela uPilatu ukuthi: ‘Sinevalo lokuthi abafundi bakhe bangeba isidumbu sakhe, bese bathi ebantwini sekavukile ekufeni.’ UPilatu wathi: ‘Valani ithunelo benibeke umlindi aligade.’

Ngemva kwamalanga amathathu ekuseni, kukhona abafazi abakhamba bayokuhlola ithuna, nabafika khona balifumana livuliwe. Ngaphakathapho bekunengilozi eyathi: ‘Ningesabi. UJesu sekavusiwe. Nina-ke khambani niyokutjela abafundi bakhe bayomhlangabeza eGalile.’

Msinyana uMariya Magdalina wagijima wayokufuna uPitrosi noJwanisi, wafese wathi kibo: ‘Kukhona othethe isidumbu sakaJesu.’ Bagijima babuyela ethuneni, nabafikako balifumana linganamuntu, bajika babuyela emzinabo.

UMariya abuyele ethuneni godu, abone iingilozi ezimbili ngethuneni athi kizo: ‘Bathethe iKosami angazi nokuthi bayisephi.’ Wabona kujame enye indoda, wacabanga ukuthi mlimi wamasimu, wathi: ‘Mnimzana ngitjela lapho omuse khona.’ Indoda le yathi kuye: “Mariya!” nayitjho njalo, wezwa ukuthi lo nguJesu nanyana kungathiwani. Warhuwelela wathi: ‘Mfundisi!’ Watjho ameqela. UJesu wathi: ‘Khamba uyokutjela abazalwana ukuthi ungibonile.’ Khonokho wasuka ngebelo wayokutjela abafundi bonyana ubone uJesu.

Entambama yamhlokho, abafundi ababili bebasuka eJerusalema baya emzini we-Emawusi. Kwavela indoda yakhambisana nabo, yababuza nokuthi bakhuluma ngani. Bathi: ‘Awukwezwa litho bekube nje?’ Emalangeni amathathu adlulileko, abaphristi abakhulu babulele uJesu. Nje-ke abanye abafazi ababili bathi sekavukile.’ Indoda le ibabuze ithi: ‘Kghani anikukholelwa okwatjhiwo baphorofidi  nabathi uKrestu uzakufa bese uyavuswa?’ Wahlabela phambili nokubahlathululela imiTlolo. Nabafika emzini we-Emawusi, babawa indoda abakhambisana nayo le bonyana ingene nabo. Nabaqeda ukuthandazela ukudla kwantambama, kubakhanyele kwanjesi ukuthi indoda le nguJesu. Wabe wanyamalala khonokho.

Abafundaba barhaba msinyana babuyela eJerusalema ebapostolini, bafika babahlathululela koke okwenzekile. Nabasahlezi njalo ngendlini, uJesu abonakale kibo boke kwanjesi. Ekuthomeni abapostolaba bebangakholwa ukuthi nguJesu lo. Wathi kibo: ‘Qalani izandla zami; ngikghwathani nizizwele ngokwenu ngombana kwatlolwa phasi kwathiwa uKrestu uzakuvuka ekufeni.’

“Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.”—Jwanisi 14:6