Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 87

Isidlo Santambama Samaswaphela KuJesu

Isidlo Santambama Samaswaphela KuJesu

Qobe mnyaka ngelanga le-14 enyangeni kaNisani, amaJuda bekagidinga iPhasika. Lokho kiwo bekusikhumbuzo sokuthi uJehova wawatjhaphulula ebukhobokeni eGibhide wawaletha eNarheni yesiThembiso. Ngomnyaka ka-33 uJesu nabapostoli bakhe bagidinga iPhasika akamerweni eliphezulu eJerusalema. Nabaqeda ukudla, uJesu wathi: ‘Munye hlangana nani uzongihlanukela.’ Lokho kwabathusa abapostoli, babuza uJesu bathi: ‘Ngubani yena loyo?’ UJesu wathi: ‘Ngomunye ohlangana nani enginipha isikwa.’ Yeke wanikela uJudasi Iskariyodi isikwa. Ngemva kwalokho uJudasi wasikima wakhamba.

UJesu wathandaza, wagamula isikwa saba ziincucwana, wasinikela abapostoli bakhe ebekasele nabo. Wathi kibo: ‘Idlani isikwa lesi. Sijamelele umzimbami engizoninikela wona.’ Ngemva kwalokho wathandazela iwayini walinikela abapostoli bakhe. Wathi: ‘Selani iwani le. Ijamelele iingazi zami, engizokunikela ngazo bona izono zithethelelwe. Ngiyanithembisa, nizokuba makhosi kunye nami ezulwini. Yenzani lokhu qobe mnyaka, ningikhumbule.’ Abalandeni bakaJesu basahlangana entambama ngalesi isikhathi somnyaka. Umhlangano loyo ubizwa ngesidlo seKosi saNtambama.

 Nasebadlile, abapostoli baphikisana ngokuthi ngubani kibo ebekaqakatheke khulu kuJesu. Kodwana uJesu wathi kibo: ‘Omkhulu kini noke ngiloyo ozibona amncani kini noke, ozibona angakaqakatheki okungako.’

‘Nibangani bami. Nginitjela koke uBabami athi nginitjele khona. Kungasi kade ngizokubuyela kuBabami ezulwini. Nina nizokusala, begodu abantu azokwazi ukuthi nibalandeli bami ngendlela enithandana ngayo. Nje-ke kufuze nithandane ngendlela enginithande ngayo.’

Ngemva kwalokho uJesu wathandaza, wabawa bona uJehova avikele abalandeli bakhe. Wabawa nokuthi abasize bakghone ukusebenza ndawonye ngokuthula. Wathandazela bona ibizo lakaJehova licwengiswe. Ngemva kwalokho uJesu nabapostoli bakhe bavuma badumisa uJehova baphumela ngaphandle. Isikhathi sokuthi uJesu abotjhwe besele sisondele.

‘Ningesabi nina mhlanjana omncani ngombana uYihlo kwamthokozisa khulu ukunipha umBuso.’—Lukasi 12:32