Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 13

Isethulo Sengcenye 13

UJesu weza ephasini wazokunikela ngepilo yakhe ngebanga labantu abanesono. Nanyana afa njalo, kodwana walihlula iphasi. UJehova wathembeka eNdodaneni yakhe, wayivusa yabuye yaphila. UJesu wazithoba, wasiza abantu, wabalibalela nalokha nabatjhaphileko. Lokho wakwenza bewayokufa. Nakavuswako, wayokuvela ebafundini bakhe.Wabafundisa umsebenzi oqakatheke khulu bewabaphathisa wona bona bawenze. Nawumbelethi siza umntwanakho abone ukuthi nathi sisawenza umsebenzi oqakathekileko loyo namhlanjesi.

ENGCENYENI LE

Isidlo Santambama Samaswaphela KuJesu

UJesu unikela abapostoli bakhe iinqophiso eziqakathekileko esidlweni samaswaphela sakhe nabo.

UJesu Uyabotjhwa

UJudasi Isikariyodi urhola isiqhema samadoda ahlome ngeensabula neembhuku, kuyokubotjhwa uJesu.

UPitrosi Uphika UJesu

Kwenzekani esigodlweni sakaKhayafasi? Begodu kwenzekani kuJesu ngesikhathi angendlini?

UJesu ufela eGolgotha

Kubayini uPilatu athi uJesu akabulawe?

UJesu Uyavuswa

Ngimiphi imikarisomraro eyenzeka ngemva kokubulawa kwakauJesu?

UJesu Uzibonakalisa Ebathinyini Beemfesi

Khuyini eyenzwa nguJesu ukwenzela bona abuyise iingqondo zabo?

UJesu Ubuyela Ezulwini

Ngaphambi kokuthi enze njalo, wayala abafundi bakhe ngemiyalo eqakatheke khulu.